na glavno vsebino
Vsi oddelki

GEKO

Oddelek za gozdno ekologijo

O oddelku

V nalogah sodelavcev z Oddelka za gozdno ekologijo se prepletajo različna področja, saj ima gozd kot pomemben gradnik krajine raznolike vplive na človekov vsakdanjik, in obratno. Bistvenega pomena je mednarodno sodelovanje, brez katerega si velikih in finančno zahtevnih projektov ne moremo predstavljati.

Raziskujemo stanje, procese in medvrstne odnose v gozdnih ekosistemih in krajinah. V raziskovalnih nalogah celostno obravnavamo dejavnike, ki vplivajo na rast in razvoj gozda, zaradi česar je naše delo strokovna podlaga gozdnogospodarskemu, gozdnogojitvenemu, lovsko-gospodarskemu in prostorskemu načrtovanju.

Področja dela

Področja dela

 • Kroženje snovi v gozdnih ekosistemih (npr. gozd kot ponor ogljika)
 • Laboratorijske analize tal, rastlinskega materiala, vod, zraka
 • Klimatologija in fenologija
 • Gozdna hidrologija
 • Pedologija
 • Fitocenologija, ekologija rastlin
 • Biodiverziteta (vrstna in ekosistemska raven)
 • Projektiranje, postavitev in vzdrževanje elektronskih merilnih sistemov in drugih naprav, ki so potrebne pri raziskovalni dejavnosti slovenskega gozdarstva
 • Spremljanje gozdov in priprava presoje vplivov na gozdne ekosisteme (ICP Forests program - Level 1 in Level 2)
 • Preučevanje območij zavarovane narave
 • Modeliranje ekoloških procesov (kroženje vode, ogljika, hranil in onesnažil …)
 • Ekologija gozdne favne in razvoj populacij in medvrstnih odnosov divjadi ter drugih vrst
 • Urbano gozdarstvo

Možnosti za sodelovanje

 • Raziskave na področju ekologije, vegetacije in biotske raznovrstnosti gozdov
 • Raziskave in analize gozdnih tal, vode in zraka
 • Učinki podnebnih sprememb na gozdne ekosisteme, npr. gorski bukovi gozdovi
 • Analiza vpliva preteklih sprememb rabe zemljišč in razvoja gozdov na lov in ogrožene vrste, biotsko raznovrstnost in učinkovito trajnostno naravno upravljanje s populacijami divjadi
 • Inovativne rešitve in izdelava elektronskih merlinih sistemov in drugih naprav za merjenje v gozdnih ekosistemih
 • Razvoj, namestitev in izvajanje okoljskega monitoringa v gozdnih ekosistemih

Člani oddelka

SHIFT + A