na glavno vsebino
dr. Aleksander Marinšek

Oddelek za gozdno ekologijo

dr. Aleksander Marinšek

PODROČJE DELAgozdna ekologija, pedologija, fitocenologija, geobotanika

Življenjepis

Izobrazba:

  • 2002 – Univ. dipl. inž. gozd. – Univerza v Ljubljani, Biotehniška Fakulteta, Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire (Naslov diplomske naloge: Razvoj inicialne faze na vetrolomni površini Ravna gora. Mentor: prof. Jurij Diaci)
  • 2006 – Mag. - Univerza v Ljubljani, Biotehniška Fakulteta, Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire (Naslov magistrske naloge: Ekološke, floristične in sestojne razlike med gospodarjenimi in negospodarjenimi gozdovi na rastišču asociacije Bazzanio trilobatae-Abietetum albae Wraber (1953) 1958. Mentor: prof. Jurij Diaci)
  • 2012 – Dr. – Bioznanosti - Univerza v Ljubljani, Biotehniška Fakulteta (Naslov doktorske disertacije: Geografska in ekološka členitev bukovih gozdov na Balkanu ter širina ekoloških niš rastlinskih vrst v bukovih gozdovih od Sredozemlja do Severnega morja. Mentor: doc. dr. Andraž Čarni)

Zaposlitev in delovne izkušnje:

  • 2000 – 2012: Biološki inštitut (Znanstvenoraziskovalni center SAZU)
  • 2009 – Višji predavatelj na Višji šoli za gozdarstvo in lovstvo v Postojni (nosilec predmeta Gojenje gozdov s fitocenologijo)
  • 2013 -2013: Raziskovalec na Centru za kartiranje flore in favne v Ljubljani
  • 2013 – asistent z doktoratom na Gozdarskem inštitutu Slovenije

Delovna področja: gozdna ekologija, pedologija, fitocenologija, geobotanika

Prosto dostopne objave v Repozitoriju Sci Vie

Vesna Kolar Planinšič in Tony Grayling in Helena Grčman in Mitja Brilly in Aleksander Marinšek in Marjana Westergren in Barbara Novosel in Ivan Eržen in Tadej Strehovec in Hojka Kraigher (2016) Metodologije ocen vplivov tveganja: posvet Sveta za varovanje okolja SAZU z mednarodno udeležbo, Ljubljana, 14. 1. 2016: zbornik razširjenih povzetkov. Drugo. Gozdarski inštitut Slovenije, založba Silva Slovenica , Ljubljana.

Gregor Božič in Mitja Černela in Christian Doczekal in Mitja Ferlan in Andreja Ferreira in Melita Hrenko in Igor Köveš in Aleksander Marinšek in Matej Rupel in Mitja Skudnik in Rok Sunko in Richard Zweiler in Peter Železnik in Vlado Bratkovič (2015) Smernice za sonaravno vzgajanje in trajnostno gojenje avtohtonih hitrorastočih drevesnih vrst na projektnem območju kot obnovljivega vira za proizvodnjo energije. Strokovna knjiga. Gozdarski inštitut Slovenije, Založba Silva Slovenica, Güssing Energy Technologies , Ljubljana, Güssing.

Andrej Kobler in Klaus Borger in Zoran Grecs in Aleksander Marinšek in Dušan Roženbergar in Thomas A. Nagel in Matjaž Čater in Marjana Westergren in Gregor Božič in Hojka Kraigher in Klemen Jerina in Robert Brus in Jurij Diaci in Gal Fidej in Andrej Rozman in Igor Dakskobler in Aleš Straže in Željko Gorišek in Maks Merela in Luka Krže in Katarina Čufar in Nike Krajnc in Andrej Breznikar (2015) Pogled na žled: delavnica o Gozdnogospodarskih in gozdnogojitvenih ukrepih po ujmah večjih razsežnosti zbornik povzetkov. Strokovna knjiga. Gozdarski inštitut Slovenije, Založba Silva Slovenica , Ljubljana. (V tisku - Author's post-print)

Gregor Božič in Matjaž Čater in Mitja Ferlan in Maarten De Groot in Tine Hauptman in Domen Finžgar in Katarina Flajšman in Anže Japelj in Dušan Jurc in Marko Kovač in Hojka Kraigher in Lado Kutnar in Tom Levanič in Aleksander Marinšek in Nikica Ogris in Matej Rupel in Primož Simončič in Iztok Sinjur in Mitja Skudnik in Andrej Verlič in Urša Vilhar in Saša Vochl in Marjana Westergren in Daniel Žlindra (2015) 30 let spremljanja stanja gozdov v Sloveniji. Strokovna knjiga. Gozdarski inštitut Slovenije, Založba Silva Slovenica , Ljubljana.

Špela Planinšek in Saša Vochl in Aleksander Marinšek in Matej Rupel (2015) Berek: projektni obveščevalec. Berek projektni obveščevalec projekta GoForMura . ISSN 2386-0200

Lado Kutnar in Mitja Ferlan in Andrej Kobler in Maarten De Groot in Urša Vilhar in Marko Kovač in Mitja Skudnik in Matjaž Čater in Aleksander Marinšek in Andreja Ferreira in Daniel Žlindra in Iztok Sinjur in Saša Vochl in Klemen Eler in Maja Jurc in Andrej Breznikar in Primož Simončič (2015) Poročilo o projektni nalogi ManFor C.BD LIFE09ENV/IT/000078, Mejnik 5 epo pogodbi o sofinanciranju projektne naloge LIFE09ENV/IT/000078 "Managing forests for multiple purposes: carbon, biodiversity and socio-economic wellbeing": št.: MOP 2511-11-25-0026. Projektno poročilo. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Aleksander Marinšek in Mateja Cojzer in Lado Kutnar in Matjaž Čater in Nenad Zagorac in Andrej Breznikar in Matjaž Zupanič in Milan Kobal (2014) Rastiščne, vegetacijske in gozdnogojitvene posebnosti v gge slovenska bistrica (6. delavnica Javne gozdarske službe na OE ZGS Maribor). Drugo. Zavod za gozdove, Območna enota Maribor, Gozdarski inštitut Slovenije , Maribor, Ljubljana.

Galia Bardarska in Urša Vilhar in Lado Kutnar in Aleksander Marinšek (2013) Assessment of drought impact on forest ecosystems: WP5, act 5.2, joint report on topic 1 and 2. Projektno poročilo. Gozdarski inštitut Slovenije.

Aleksander Marinšek in Urša Vilhar in Lado Kutnar (2013) Slovenian forest sector eIntegrated drought management in Central and Eastern Europe, Global water partnership Central and Eastern Europe, project: assessment of drought impact on forest ecosystems, report on topic 1 and 2. Projektno poročilo. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Igor Dakskobler in Aleksander Marinšek (2009) Pregled jelovih rastišč v Sloveniji. Zbornik gozdarstva in lesarstva (89). str. 43-54. ISSN 0351-3114

Aleksander Marinšek in Jurij Diaci (2004) Razvoj inicialne faze na vetrolomni površini v pragozdnem ostanku Ravna gora. Zbornik gozdarstva in lesarstva (73). str. 31-50. ISSN 0351-3114

SHIFT + A