na glavno vsebino
Vsi oddelki

VARGO

Oddelek za varstvo gozdov

Informacije za študente in dijake

 

Študenti zaključnih letnikov lahko na Oddelku za varstvo gozda opravljate naloge za zaključek študija (po 1. ali 2. bolonjski stopnji). Dijaki in študenti pa lahko pri nas opravljate  tudi različne prakse ali raziskovalne naloge. V ekipi oddelka za varstvo gozdov lahko dobite delovnega mentorja oziroma somentorja. In če ste marljivi in samoiniciativni in bodo vaši rezultati pomembni za objavo, pa se lahko znajdete med soavtorji znanstvenih objav.

 

Področja, ki jih zajemamo v naše raziskave

Gozdna entomologija:

Naši gozdovi so v zadnjih letih izpostavljeni izbruhom škodljivcev in vdoru invazivnih tujerodnih vrst. Mnoge od njih imajo velik vpliv na gozdove, zato potrebujemo ustrezne metode njihovega nadzora. V naših raziskavah preiskujemo dejavnike, ki vplivajo na prenamnožitve škodljivcev in invazivnost ter preizkušamo kratkoročne in dolgoročne metode upravljanja, pa tudi, kako ti škodljivci ali invazivne tujerodne vrste vplivajo na druge organizme. Naše nedavne raziskave se osredotočajo na škodljivce, npr. osmerozobega smrekovega lubadarja (Ips typographus) in invazivne tujerodne vrste, npr. azijskega ambrozijskega podlubnika (Xylosandrus crassiusculus) in hrastovo čipkarko (Corythucha arcuata).

Kontakt: dr. Maarten de Groot, maarten.degroot@gozdis.si in dr. Tine Hauptman, tine.hauptman@gozdis.si

Modeliranje na področju zdravja gozdov:

Modeliramo in napovedujemo pojav in širjenje škodljivih organizmov za gozdno drevje, kot so bolezni in škodljivci gozdnega drevja, in škodljivih abiotskih dejavnikov za gozd kot so veter, sneg, žled, veter, suša in požari. Izdelujemo modelsko oceno tveganja gozdov zaradi škodljivih dejavnikov. Na podlagi modelov izdelamo napovedi. Izvajamo simulacije škodljivih abiotskih in biotskih dejavnikov ter njihovo preverjanje. Raziskujemo ekološke in statistične zakonitosti pojavljanja in širjenja škodljivih dejavnikov za gozd.

Kontakt: dr. Nikica Ogris, nikica.ogris@gozdis.si in dr. Maarten de Groot, maarten.degroot@gozdis.si

Gozdna fitopatologija:

Izvajamo raziskave na področju gozdne fitopatologije, tj. raziskujemo bolezni gozdnega drevja in drugih lesnatih rastlin. Opravljamo raziskave škodljivih biotskih in abiotskih dejavnikov v gozdu; raziskave domorodnih in tujerodnih škodljivih organizmov v gozdu, poti vnosa, ustalitev, populacijske zakonitosti, tehnike kontrole in metode ukrepanja.

Kontakt: dr. Nikica Ogris, nikica.ogris@gozdis.si in dr. Barbara Piškur, barbara.piskur@gozdis.si

Genetika:

V laboratoriju za varstvo gozdov razvijamo in implementiramo molekularne metode za identifikacijo gozdu škodljivih organizmov (glive, žuželke). Raziskujemo tudi filogenijo gozdu škodljivih organizmov, predvsem gliv.

Kontakt: dr. Barbara Piškur, barbara.piskur@gozdis.si

 

Kontaktirajte nas in skupaj bomo poiskali možnosti za sodelovanje.

 

Pretekla sodelovanja

 • Andraž Marinč, Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (Biotehnologija). Magistrsko delo – Uni. 2. stopnja. (v teku).  Filogeografska analiza evropskih in severnoameriških populacij fitopatogene glive Eutypella parasitica. (mentor: prof. dr. Miha Humar, somentorica: dr. Barbara Piškur)
 • Ana Brglez, Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (Bioznanosti). Doktorska disertacija. 2022. Antagonizem med glivo Eutypella parasitica in izbranimi vrstami gliv v lesu odmrlih vej gorskega javorja (Acer pseudoplatanus). https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=142064&lang=slv (mentor: dr. Nikica Ogris)
 • Anže Bezgovšek, Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire. Diplomsko delo (univerzitetni študij – 1. stopnja). 2022. Ocena donosov trosnjakov nekaterih tržnih vrst gliv na območju Srebotnika v gozdnogospodarski enoti Celje. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?lang=slv&id=141169 (mentor: doc. dr. Matija Klopčič, somentor dr. Nikica Ogris)
 • Anja Šebić. University of Novi sad. Doktorska disertacija (v teku). Fauna of the family Syrphidae (Insecta: Diptera) in Slovenia and designation of priority areas for conservation: doktorska disertacija. (mentor: dr. Ante Vujić, somentor: dr. Maarten de Groot)
 • Ana Radulović, Gimnazija Bežigrad, Raziskovalna naloga. 2020. Razširjenost tujerodne invazivne vrste platanove čipkarke na javorolistni platani v Ljubljani. (mentorica: Metka Škornik; somentor: dr. Maarten de Groot, srebrno priznanje na 54. Srečanju mladih raziskovalcev Slovenije).
 • Dušan Sadiković, Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (Bioznanosti). Doktorska disertacija. 2020. Population structure of causal agents of red band needle blight and brown spot needle blight of pines in selected areas of Central and Southeastern Europe = Populacijska struktura gliv povzročiteljic rdeče in rjave pegavosti borovih iglic na izbranih območjih srednje in jugovzhodne. https://repozitorij.uni-lj.si/Dokument.php?id=137049&lang=slv. (mentor: prof. dr. Dušan Jurc, somentorica: dr. Barbara Piškur)
 • Matija Kadunc, Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (Gozdarstvo in obnovljivi viri). Diplomsko delo – Uni 1. stopnja. 2020. Jesenov ožig (Hymenoscyphus fraxineus) na malem jesenu (Fraxinus ornus L.) = Ash dieback (Hymenoscyphus fraxineus) on Flowering ash (Fraxinus ornus L.). https://repozitorij.uni-lj.si/Dokument.php?id=135374&lang=slv. (mentor: doc. dr. Tine Hauptman, somentorica: dr. Barbara Piškur)
 • Lea Hrastovšek. Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (Gozdarstvo in obnovljivi gozdni viri). Diplomsko delo - Uni 1. stopnja. 2018. Vpliv pripravkov Plantonic in Vitisan na višinski prirastek dobovih sejank in okuženost s hrastovo pepelovko (Erysiphe alphitoides) = Impact of products plantonic and vitisan on height growth of pendunculate oak seedlings and infection with powdery mildew (Erysiphe alphitoides). https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=103602. (mentor: prof. dr. Dušan Jurc, somentor: dr. Nikica Ogris)
 • Erik Petelin, Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (Gozdarstvo). Diplomsko delo - Vs. 1. Stopnja. 2017. Pomen jelovih podlubnikov (Pityokteines curvidens, Pityokteines spinidens, Cryphalus piceae) v sanacijah leta 2015 na območju snežniško-javorniških gozdov = The importance of fir bark beetles (Pityokteines curvidens, Pityokteines spinidens, Cryphalus piceae) on restoration of fir stands in Snežnik-Javorniki area in the year 2015. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=94251. (mentorica: prof. dr. Maja Jurc, somentor: dr. Maarten de Groot)
 • Luka Šparl. Univerza v Mariboru, Fakulteta za naravoslovje in matematiko (Biologija in ekologija z naravovarstvom), Magistrska naloga - Uni 2. stopnja. 2016. Glive v sestoju črne jelše (Alnus glutinosa) na Turnišču pri Ptuju = Fungi in a black alder (Alnus glutinosa) forest stand in Turnišče near Ptuj. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=58510 (mentor: prof. dr. Dušan Jurc, somentor: dr. Nikica Ogris)
 • Andrej Povodnik.  Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (Gozdarstvo). Diplomsko delo - Vs. 1. stopnja. 2015. Javorov rak (Eutypella parasitica) v izbranih gozdnih sestojih na območju Bohorja = Eutypella canker of maple (Eutypella parasitica) in selected forest stands in the Bohor area. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=115075. (mentor: prof. dr. Dušan Jurc, somentor: dr. Nikica Ogris)
 • Kaja Virant, Gimnazija Šentvid, Ljubljana. 2015. Raziskovalna naloga na področju Biologija: Vpliv žledoloma na rast populacije šesterozobega in osmerozobega lubadarja v okolici Domžal v 2014. (mentor: dr. Nikica Ogris, bronasto priznanje na 49. Srečanju mladih raziskovalcev Slovenije 2015)
SHIFT + A