na glavno vsebino

O projektu

 

 

LIFE IP CARE4CLIMATE (LIFE17 IPC/SI/000007) je osemletni celostni projekt, ki z ozaveščanjem, izobraževanjem in usposabljanjem ključnih deležnikov spodbuja izvajanje ukrepov, s čimer bo Slovenija učinkoviteje dosegla cilj zmanjšati emisije toplogrednih plinov (TGP) do leta 2030 oziroma hitrejši prehod v nizkoogljično družbo.

Celostni projekt je sofinanciran s sredstvi evropskega programa LIFE, sredstvi Sklada za podnebne spremembe in sredstvi partnerjev projekta.

Več o projektu: https://www.care4climate.si/.

Raba zemljišč, sprememba rabe zemljišč in gozdarstvo (LULUCF)

 Akcija »Na poti k strategiji podnebju prijazne rabe zemljišč« vključuje aktivnosti, ki se nanašajo na hitrejše in boljše izvajanje ukrepov na področju raba zemljišč, sprememba rabe zemljišč in gozdarstvo (LULUCF), opredeljenih v Operativnem programu ukrepov zmanjšanja emisij toplogrednih plinov do leta 2020 (OP TGP 2020).

Prednostna naloga tega področja je vzpostavitev enotnega sistema za spremljanje emisij in ponorov na področju LULUCF. To pomeni, da je treba inventuro v gozdovih nadgraditi tako, da bo monitoring zalog ogljika na državni ravni zajemal tudi druge načine rabe zemljišč, kot so njivske površine, travinje, mokrišča, naselja in druga zemljišča, za katere so podatki pomanjkljivi ali niso na voljo.

 

Pilotna območja

Za doseganje ravnovesja med emisijami in ponori (tj. pravilo o nepresežku emisij) ter skladnosti na področju LULUCF v obdobju 2021–2030, kot jo določa nova zakonodaja EU za to področje, Uredba (EU) 2018/841, bosta pomembna nadaljnje vključevanje ukrepov v sektorsko politiko (ukrep NG-3) in učinkovito izvajanje ukrepov tako na gozdnih kot kmetijskih zemljiščih.

V projektu bo pripravljen strateški načrt za ključne ukrepe, trije bodo prikazani na terenu:

SHIFT + A