na glavno vsebino

Infrastrukturni program

INFRASTRUKTURNI PROGRAM GOZDARSKEGA INŠTITUTA SLOVENIJE

OSNOVNI PODATKI

Šifra programa: I0-0012-0404
Naslov programa: Infrastrukturna skupina GIS
Izvajalec programa: Gozdarski inštitut Slovenije (0404)
Financiranje: Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije
Vodja programa: Marko Bajc
Trajanje programa: 2015 – 2020
Organizacijske enote: 1. Raziskovalna in druga infrastruktura GIS
Kontakt: Marko Bajc
  tel. +386(0)1 200 78 10
  e-mail: marko.bajc@gozdis.si

VSEBINE DELA ISGIS

Dejavnost Infrastrukturne skupine Gozdarskega inštituta Slovenije (ISGIS) je vsebinsko razdeljena na šest delovnih sklopov. Ključni cilji in naloge ISGIS po posameznih delovnih sklopih so:

DS1 – Laboratoriji GIS

Podpora dejavnosti laboratorijev GIS in v njih prisotne raziskovalne opreme predstavljajo prednostno nalogo infrastrukturnega programa. ISGIS zagotavlja materialno podporo in organizacijo rednih vzdrževanj, kalibracij, validacij; nabave osebnih varovalnih sredstev za laboratorijsko osebje; zbiranja in odvoza laboratorijskih odpadkov. Sodelujemo pri pripravi strategije vpeljevanja mednarodnih laboratorijskih standardov in akreditacij, podpiramo izvajanje krožnih testov ter sodelujemo pri pripravi standardnih operativnih protokolov in cenikov za raziskovalno opremo GIS.

DS2 – Zbirke GIS

Zagotavljanje materialne podpore in organizacije hrambe materialnih zbirk GIS (mikoteka, herbarij) in priprava ter urejanje registra materialnih in podatkovnih zbirk GIS. Razvoj poenotenih postopkov za vnašanje in evidentiranje novih vnosov.

DS3 – Trajne raziskovalne ploskve GIS

Priprava in urejanje registra ter sooblikovanje metodologije za vzpostavitev in vzdrževanje mreže trajnih raziskovalnih ploskev GIS. Podpora ureditvi Gozda eksperimentov za stavbo GIS. Materialna in organizacijska podpora vzdrževanju, kalibracij in posodobitev merilnih naprav na raziskovalnih ploskvah.

DS4 – Računalniška infrastruktura GIS

Podpora vzdrževanja in posodobitev strežnikov GIS, sofinanciranje letnih licenc raziskovalne programske opreme ter dela vzdrževalca računalniške infrastrukture GIS.

DS5 – Založništvo GIS

Sodelovanje pri pripravi celostne strategije vzdrževanja gozdarske knjižnice, enota GIS. Sodelovanje pri vzpostavitvi sistema arhiviranja projektne in programske dokumentacije ter dokumentacije uprave GIS; v okviru zmožnosti dodeljenih sredstev tudi sofinanciranje nakupa dostopa do znanstvene periodike.

DS6 – Druga infrastruktura in vodenje programa

Aktivno sodelovanje pri pripravi prijav na nacionalne programe sofinanciranja energetske sanacije javnih stavb (glavna stavba GIS in rastlinjak), priprava plana prednostnih investicijsko vzdrževalnih del v stavbi GIS in ostalih nepremičninah s katerimi upravlja GIS in priprava prijave za sofinanciranje le-teh. Koordinacija aktivnosti iz naslova investicijsko vzdrževalnih del – planirana obnova pritličja desno za potrebe novih strateških najemnikov; odprava arhitetktonskih ovir za invalide in gibalno ovirane osebe.


LABORATORIJI


RAZISKOVALNA OPREMA

 

 

SHIFT + A