na glavno vsebino
Vsi oddelki

GTE

Oddelek za gozdno tehniko in ekonomiko

Oddelek za gozdno tehniko in ekonomiko

"Raziskujemo in uveljavljamo inovativne pristope trajnostnega pridobivanja in rabe obnovljivih gozdnih virov."

                         

        

                                                                                                          

Strategija in vizija

Z raziskovalno razvojnim delom na področju proizvodnih, poslovnih in družbenih procesov pri pridobivanju in rabi lesa ter humanizaciji dela želimo prispevati h konkurenčnosti in prepoznavnosti slovenskega gospodarstva ter pospeševati trajnostno rabo obnovljivega lesa kot surovine in energenta.

Vzpodbujali in omogočali bomo rast kompetentnosti zaposlenih, razvijali timsko in inovativno znanstveno-raziskovalno delo ter vzpostavljali in negovali poslovne odnose z domačimi in tujimi partnerji. S kakovostjo raziskav bomo uresničevali pričakovanja naročnikov, razvijali področja gozdarske ekonomike in politike ter kulture in zgodovine rabe gozdov.

Glavna strokovna področja, ki jih pokrivamo in jih želimo v prihodnosti nadgraditi z znanstvenimi vsebinami, so:

                                                        

        Spremljanje proizvodnih procesov                                               Spremljanje trga okroglega lesa in primarne lesne industrije

   

                                                

         Spremljanje gozdarskih storitev in                                                             Spremljanje trga gozdnih nepremičnin

              izvajalcev del v gozdovih                                 

                                                 

     Socialno-ekonomski vidiki gospodarjenja                                                                 Normativi za delo v gozdovih

           z gozdovi v zasebni in javni lasti        

                                                 

Analiza tokov, zalog in sprememb zalog                                                                                     Lesna biomasa

              lesa in ogljika v izdelkih                                                

 

                                                  

              Varstvo in zdravje pri delu                                                                              Vloga gozdarstva v biogospodarstvu

 

                                                  

Gozdna infrastruktura in gozdno gradbeništvo                                           Tehnika za varstvo pred požari v naravnem okolju

SHIFT + A