na glavno vsebino

Zgodovina gozdarskega inštituta Slovenije

1945  
Ustanovitev Odseka za gozdarska raziskovanja v Oddelku za prosveto pri Ministrstvu za gozdarstvo Ljudske republike Slovenije – zametek današnjega GIS. Bodoča inštitucija je pridobila zemljišče.  
   
1946  
Minister za kmetijstvo in gozdarstvo je določil Franja Sevnika za matičarja bodočega inštituta.  
   
1947  
V Uradnem Listu LR Slovenije iz 26. aprila 1947 so zapisali, da se inštitut ustanovi z namenom, da se postavijo temelji v načrtovanju gozdnega in lesnega gospodarstva, da se izboljšata gozdna in lesna proizvodnja in da se pospešuje tehnični napredek v gozdarstvu in ustanovi.  
   
1948  
Ustanovitev Gozdarskega oddelka v okviru Fakultete za agronomijo in gozdarstvo. Začetek plodnega sodelovanja med Univerzo in Gozdarskim inštitutom Slovenije, ki traja še danes.  
   
1952  
Gozdarski inštitut Slovenije se preimenuje v Inštitut za gozdarstvo in lesno industrijo Slovenije in se priključi Fakulteti za agronomijo in gozdarstvo.  
   
1954  
Inštitut za gozdarstvo in lesarstvo Slovenije se preimenuje v Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo Slovenije.  
   
1956  
Od leta 1956 inštitut deluje v stavbi arhitekta Edvarda Ravnikarja in se tako umešča v arhitekturno dediščino 20. stoletja.  
Pred stavbo stoji umetniško delo znanega slovenskega kiparja Jakoba Savinška, ki upodablja sekača.
 
   
1959  
Inštitut pridobi steklenjak in semenarski laboratorij.  
   
1980  
Inštitutu se pridruži Biro za gozdarsko načrtovanje.  
   
1985  
Izvedena delna rekonstrukcija prostorov.  
   
1986  
S splošno krizo v skupni državi se zaostri finančni položaj Inštituta.  
Kongres mednarodne zveze gozdaskih raziskovalnih organizacij/International Union of Forestry Research Organisations (IUFRO) v Ljubljani potrdi sloves slovenskega sonaravnega gospodarjenja z gozdovi.  
   
1990-1992  
Odgovornost in financiranje Inštituta prevzame Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter Ministrstvo za znanost in tehnologijo.  
Sodelovanje z Avstrijskim gozdarskim inštitutom v okviru pomoči državam v tranziciji.  
   
1993  
Zakon o gozdovih določi vlogo in naloge Inštituta ter ponovno uvede staro ime Gozdarski inštitut Slovenije (GIS).  
Kot Javna raziskovalna organizacija Inštitut poleg razvojnega in raziskovalnega dela opravlja še specialistične naloge Javne gozdarske službe Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.  
   
2007/8  
Izvedena je obnova Velike dvorane ter rekonstrukcija in funkcionalizacija mansarde GIS, kjer se pridobijo nove, klimatizirane pisarne. V obnovljeno stavbo je GIS sprejel Centralno enoto Zavoda za gozdove Slovenije, Katedri za tehnologijo lesa in Katedri za zaščito lesa Oddelek za lesarstvo Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani, Visoko šolo za design, uredništvo Gozdarskega vestnika, Zvezo gozdarskih društev in Zvezo društev za varstvo okolja.  
GIS tako poleg Velike dvorane pridobi še Veliko in Malo sejno sobo z družabnim prostorom – kavarnico, kar predstavlja modern konferenčni center.  
   
2011/12  
Prostori za laboratorije so bili obnovljeni in na novo opremljeni.  
   
2012/13  
S projektom EUFORINNO – European Forest Research and Innovation, ki se v višini 2,9 mio EUR, financiran iz 7OP-RegPot, se za nove, obnovljene laboratorije dobavi raziskovalna oprema.  
   
2017  
Praznovanje 70-letnice obstoja inštituta in izvedena prilagoditev prostorov inštituta gibalno oviranim osebam.
 
SHIFT + A