na glavno vsebino
Kdo smo?

Raziskujemo in razvijamo znanja ter dobre prakse za usmerjanje trajnostnega razvoja gozdov in gozdnate krajine.

Aktivni in tržno zanimivi smo na naslednjih področjih:

 • Spremljanje zdravstvenega stanja gozdov z inventurami in razvoj intenzivnega monitoringa zdravstvenega stanja gozdov
 • Razvoj vzorčnih krajinskih inventur (gozdni in negozdni prostor)
 • Razvoj sistema gozdnogospodarskega načrtovanja
 • Spremljanje dinamike ogljika in razvijanje metod za izračun bilance ogljika v gozdovih in ostali krajini
 • Ekonomsko vrednotenje dobrin in storitev gozdnih ekosistemov
 • Razvijanje in pojasnjevanje vloge novo razvitih kazalcev za spremljanje gozdnate krajine in sestojev
 • Razvoj biometričnih metod za ocenjevanje strukturnih kazalcev dreves in gozdnih sestojev
 • Pridobivanje temeljnih ekoloških spoznanj o vplivih gospodarjenja z gozdovi na gozdove
 • Razvoj konceptov ohranjanja in varstva gozdnate krajine, gozdnih habitatnih tipov in sestojev
 • Razvoj aplikacij daljinskega zaznavanja (sateliti, avionski posnetki, posebna snemanja) za podporo krajinski inventuri (raba tal, zaraščanje) in spremljanju razvoja krajine v času
 • Razvoj koncepta izdelave in obnavljanja kart gozdnih sestojev
 • Razvoj LIDAR – aplikacij
 • Razvoj aplikacij multikriterialnega vrednotenja za ocenjevanje stanja v okolju, v gozdnih sestojih

Povezave

SHIFT + A