na glavno vsebino
dr. Andreja Ferreira

Oddelek za načrtovanje in monitoring gozdov in krajine

dr. Andreja Ferreira

FUNKCIJEvodja oddelka

PODROČJE DELApresoje vplivov na okolje, gozdni požari, geografski informacijski sistemi

Življenjepis

Izobraževanje

  • Osnovna šola: 1978-1986, Osnovna šola Žiri
  • Srednja šola: 1986-1990, Srednja družboslovno-jezikovna šola "Boris Ziherl", Škofja Loka
  • Dodiplomski študij: 1990-1995, Študij geografije (A) in etnologije (B), Oddelek za geografijo in Oddelek za etnologijo, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani
  • Magistrski študij geografije: 1995-2000, Oddelek za geografijo, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani, Naslov magistrske naloge: Pokrajinsko-ekološka presoja ranljivosti gozda pri gradnji avtoceste Ljubljana-Celje, mentor: prof. dr. Dušan Plut, somentor: prof. dr. Milan Hočevar
  • Doktorski študij geografije: 2000-2006, Oddelek za geografijo, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani, Naslov doktorske disertacije: Vloga gozda v trajnostno-sonaravnem razvoju Zgornje Gorenjske, mentor: prof. dr. Dušan Plut, somentor: doc. dr. Tomislav Levanič

Zaposlitev
od 15.5.1995 do danes: Gozdarski inštitut Slovenije, Oddelek za načrtovanje gozdov in krajine

Prosto dostopne objave v Repozitoriju Sci Vie

Andreja Ferreira in Špela Planinšek (2016) GoForMura: upravljanje gozdnih habitatnih tipov in vrst v izbranih območjih Natura 2000 ob Muri. Strokovna knjiga. Gozdarski inštitut Slovenije, Založba Silva Slovenica , Ljubljana.

Marjana Westergren in Gregor Božič in Andreja Ferreira in Hojka Kraigher (2015) Insignificant effect of management using irregular shelterwood system on the genetic diversity of European beech (Fagus sylvatica L.): A case study of managed stand and old growth forest in Slovenia. Forest Ecology and Management, 335 . str. 51-59. ISSN 03781127

Gregor Božič in Mitja Černela in Christian Doczekal in Mitja Ferlan in Andreja Ferreira in Melita Hrenko in Igor Köveš in Aleksander Marinšek in Matej Rupel in Mitja Skudnik in Rok Sunko in Richard Zweiler in Peter Železnik in Vlado Bratkovič (2015) Smernice za sonaravno vzgajanje in trajnostno gojenje avtohtonih hitrorastočih drevesnih vrst na projektnem območju kot obnovljivega vira za proizvodnjo energije. Strokovna knjiga. Gozdarski inštitut Slovenije, Založba Silva Slovenica, Güssing Energy Technologies , Ljubljana, Güssing.

Lado Kutnar in Mitja Ferlan in Andrej Kobler in Maarten De Groot in Urša Vilhar in Marko Kovač in Mitja Skudnik in Matjaž Čater in Aleksander Marinšek in Andreja Ferreira in Daniel Žlindra in Iztok Sinjur in Saša Vochl in Klemen Eler in Maja Jurc in Andrej Breznikar in Primož Simončič (2015) Poročilo o projektni nalogi ManFor C.BD LIFE09ENV/IT/000078, Mejnik 5 epo pogodbi o sofinanciranju projektne naloge LIFE09ENV/IT/000078 "Managing forests for multiple purposes: carbon, biodiversity and socio-economic wellbeing": št.: MOP 2511-11-25-0026. Projektno poročilo. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Marjana Westergren in Gregor Božič in Andreja Ferreira in Hojka Kraigher (2014) Vpliv gospodarjenja na genetsko pestrost bukve. V: Delavnica ob zaključku projekta CRP V4-1140: določitev ukrepov za genetsko varstvo gozdov, 25. 9. 2014, Gozdarski inštitut Slovenije.

Daniela Tonti in Gherardo Chirici in Marco Marchetti in Andrej Kobler in Andreja Ferreira in Boštjan Mali in Marko Kovač in Lado Kutnar in Milan Kobal in Andrej Grah in Laura Žižek Kulovec in Saša Vochl (2014) Action 3 - ECo : report n. 3 (2014-02) : Action ECo IT & ECo SI. Projektno poročilo. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Lado Kutnar in Mitja Ferlan in Andrej Kobler in Maarten De Groot in Urša Vilhar in Marko Kovač in Matjaž Čater in Mitja Skudnik in Milan Kobal in Andreja Ferreira in Gregor Meterc in Tom Levanič in Tine Grebenc in Daniel Žlindra in Špela Planinšek in Boštjan Mali in Saša Vochl in Maja Jurc in Andrej Breznikar in Primož Simončič in Andrej Verlič (2014) Poročilo o projektni nalogi ManFor C.BD LIFE09ENV/IT/000078, mejnik 4: po pogodbi o sofinanciranju projekte naloge LIFE09ENV/IT/000078 "Managing forests for multiple purposes: carbon, biodiversity and socio-economic wellbeing", št.: MOP 2311-11-000060. Projektno poročilo. Gozdarski inštitut Slovenije.

Lado Kutnar in Mitja Ferlan in Andrej Kobler in Maarten De Groot in Urša Vilhar in Marko Kovač in Matjaž Čater in Milan Kobal in Tom Levanič in Andreja Ferreira in Tine Grebenc in Daniel Žlindra in Mitja Skudnik in Boštjan Mali in Saša Vochl in Gregor Meterc in Maja Jurc in Primož Simončič (2013) Poročilo o projektni nalogi ManFor C.BD LIFE09ENV/IT/000078, mejnik 3: po pogodbi o sofinanciranju projekte naloge LIFE09ENV/IT/000078 "Managing forests for multiple purposes: carbon, biodiversity and socio-economic wellbeing", št.: MOP 2311-11-000060. Tehnično poročilo. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

J. J. Bozabalian in Andreja Ferreira (2012) Forest fire prevention alert and suppression : an overview in the Alpine space : ALPFFIRS WP6 - procedures and training : synthesis (Act.6.2) and regional details (Act.6.1). Tehnično poročilo. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Andreja Ferreira in Tine Premrl in Nikica Ogris in Anže Japelj in Jaka Klun in Mitja Skudnik in Robert Robek in Tina Jemec in Špela Jagodic (2011) Strokovne podlage Programa ohranjanja kmetij in podeželja v gorskem in hribovitem svetu z omejenimi možnostmi gospodarjenja. Projektno poročilo. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Andreja Ferreira in R. Savazzi (2010) Determination of forest fire causes and harmonization of methods for repoting them : deliverable 2.2. Analysis of fire causes classification scheme adopted in Europe and elsewhere (final report). Drugo. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Gal Kušar in Anže Japelj in Mitja Skudnik in Špela Planinšek in Andreja Ferreira in Jure Žlogar in Dušan Jurc (2009) Poročilo o projektni nalogi FutMon Life+ : 1. mejnik. Projektno poročilo. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Thomas A. Nagel in Andreja Ferreira (2009) Determination of forest fire causes and harmonization of methods for repoting them : deliverable 1.1. State of the art (draft). Drugo. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Andreja Ferreira in Mirko Medved in Tomaž Cunder (2008) Izdelava in preverba metodologije za določitev kmetij, ki naj bi lahko uveljavljale prednostno pravico pri podelitvi koncesije za izkoriščanje gozdov v lasti RS. Drugo. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Marko Kovač in Špela Planinšek in Urša Vilhar in Andreja Ferreira in Gal Kušar in Anže Japelj in Peter Krma in Barbara Polanšek in Maša Tenčić in Mihej Urbančič in Lado Kutnar in Andrej Gartner in Simon Resman (2007) Gozd in voda : rezultati projekta Interreg IIIA. Strokovna knjiga. Gozdarski inštitut Slovenije, Zavod za gozdove Slovenije , Ljubljana.

Andreja Ferreira (2006) Vloga gozda v trajnostno-sonaravnem razvoju Zgornje Gorenjske. Zbornik gozdarstva in lesarstva (81). str. 91-100. ISSN 0351-3114

Dušan Jurc in Nikica Ogris in Andrej Kobler in Lado Kutnar in Gregor Božič in Klemen Bergant in Primož Simončič in Urša Vilhar in Tom Levanič in Hojka Kraigher in Maja Jurc in Matjaž Čater in Gal Kušar in Andreja Ferreira in M. Westergren in Barbara Štupar in Iztok Sinjur in Lučka Kajfež-Bogataj in Zalika Črepinšek (2006) Vpliv klimatskih sprememb na gozdne ekosisteme : zaključno poročilo o rezultatih opravljenega raziskovalnega dela na projektu v okviru ciljnega raziskovalnega programa (CRP)"Konkurenčnost Slovenije 2001-2006". Projektno poročilo. Gozdarski inštitut Slovenije.

Andreja Ferreira in Franci Petek (2005) Spremembe rabe tal in socialno-ekonomske sestave prebivalstva na Zgornjem Gorenjskem. Zbornik gozdarstva in lesarstva (77). str. 159-178. ISSN 0351-3114

Andreja Ferreira (2005) Socialno-demografska gibanja na Zgornjem Gorenjskem med letoma 1961 in 2002. Zbornik gozdarstva in lesarstva (77). str. 179-216. ISSN 0351-3114

Andreja Ferreira (2005) Osnovni prostorski in demografski kazalci za območje alpske konvencije v Sloveniji. Zbornik gozdarstva in lesarstva (78). str. 165-180. ISSN 0351-3114

Andreja Ferreira (2004) Socialno-demografska gibanja v občini Bohinj v obdobju od leta 1961 do 2002. Projektno poročilo. Gozdarski inštitut Slovenije.

Andreja Ferreira (2000) Metodologija za presojo vplivov posegov na gozd in gozdni prostor. Zbornik gozdarstva in lesarstva (62). str. 171-207. ISSN 0351-3114

Andreja Ferreira (2000) Pokrajinsko-ekološka presoja ranljivosti gozda. Zbornik gozdarstva in lesarstva (61). str. 161-198. ISSN 0351-3114

Andreja Ogulin-Iskra in Andreja Ferreira (1998) Sektorsko poročilo o vplivih na gozd za izdelavo končnega poročilo o vplivih na okolje za lokalno cesto 3613 Črni potok - Žurge. Projektno poročilo. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Andreja Ogulin-Iskra in Andreja Ferreira (1998) Sektorsko poročilo o vplivih na gozd za izdelavo končnega poročilo o vplivih na okolje za cestno povezavo naselja Vici na R-373/1364 Trava - Čabar. Projektno poročilo. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Milan Hočevar in Andreja Ferreira in Andreja Ogulin-Iskra in David Hladnik in Marko Kovač in Metka Špes (1997) Snovanje modelov za preučevanje vplivov na okolje: zaključno poročilo o rezultatih opravljenega znansveno - raziskovalnega dela na področju aplikativnega raziskovanja. Projektno poročilo. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

SHIFT + A