na glavno vsebino
dr. Andrej Kobler

Oddelek za načrtovanje in monitoring gozdov in krajine

dr. Andrej Kobler

PODROČJE DELAmodeliranje,daljinsko zaznavanje in prostorski informacijski sistemi

Prosto dostopne objave v Repozitoriju Sci Vie

STOJANOVA, Daniela, KOBLER, Andrej, OGRINC, Peter, ŽENKO, Bernard, DŽEROSKI, Sašo. Estimating the risk of fire outbreaks in the natural environment. V: GUNOPULOS, Dimitrios (ur.), MALERBA, Donato (ur.), VAZIRGIANNIS, Michalis (ur.). Proceedings of the ECML PKDD 2011, European Conference on Machine Learning and Principles and Practice of Knowledge Discovery in Databases, 5-9 September 2011, Athens, Greece, (Data mining and knowledge discovery, ISSN 1384-5810, Vol. 25, no. 2, 2012). Boston; Dordrecht; London: Kluwer. 2012, vol. 24, no. 2, str. 411-442, doi: 10.1007/s10618-011-0213-2. [COBISS.SI-ID 26074151], [JCR, SNIP, WoS do 9. 1. 2021: št. citatov (TC): 13, čistih citatov (CI): 11, Scopus do 10. 8. 2020: št. citatov (TC): 14, čistih citatov (CI): 12]
tipologija 1.08 -> 1.01

KUTNAR, Lado, KOBLER, Andrej. Prediction of forest vegetation shift due to different climate-change scenarios in Slovenia = Prognoza promjena šumske vegetacije zbog različitih scenarija klimatskih promjena u Sloveniji. Šumarski list, ISSN 0373-1332, 2011, god. 135, br. 3/4, str. 113-126, ilustr. [COBISS.SI-ID 3149478], [JCR, SNIP, WoS do 29. 12. 2020: št. citatov (TC): 21, čistih citatov (CI): 14, Scopus do 4. 10. 2020: št. citatov (TC): 22, čistih citatov (CI): 14]

KOBLER, Andrej, PFEIFER, Norbert, OGRINC, Peter, TODOROVSKI, Ljupčo, OŠTIR, Krištof, DŽEROSKI, Sašo. Repetitive interpolation : a robust algorithm for DTM generation from Aerial Laser Scanner Data in forested terrain. Remote sensing of environment, ISSN 0034-4257. [Print ed.], 2007, vol. 108, iss. 1, str. 9-23, ilustr. http://dx.doi.org/10.1016/j.rse.2006.10.013. [COBISS.SI-ID 1851814], [JCR, SNIP, WoS do 27. 11. 2020: št. citatov (TC): 121, čistih citatov (CI): 117, Scopus do 20. 11. 2020: št. citatov (TC): 139, čistih citatov (CI): 134]

KOBLER, Andrej, DŽEROSKI, Sašo, KERAMITSOGLOU, Iphigenia. Habitat mapping using machine learning-extended kernel-based reclassification of an Ikonos satelite image. V: DŽEROSKI, Sašo (ur.), ŽENKO, Bernard (ur.), DEBELJAK, Marko (ur.). Selected papers from the Fourth International Workshop on Environmental Applications of Machine Learning, September 27 - October 1,2004, Bled, Slovenia : special issue, (Ecological modelling, ISSN 0304-3800, vol. 191, issue 1, 2006). Amsterdam: Elsevier. 2006, vol. 191, no. 1, str. 83-95, ilustr. [COBISS.SI-ID 1591718], [JCR, SNIP, WoS do 27. 7. 2020: št. citatov (TC): 15, čistih citatov (CI): 15, Scopus do 19. 2. 2020: št. citatov (TC): 22, čistih citatov (CI): 22]
tipologija 1.08 -> 1.01

KOBLER, Andrej, HOČEVAR, Milan, KUŠAR, Gal. Uporaba multispektralnih satelitskih posnetkov in metod GIS za zaznavanje ter napoved zaraščanja = Detection and prediction of spontaneus afforestation using multispectral satellite data and GIS methods. Zbornik gozdarstva in lesarstva : forest and wood science & technology, ISSN 0351-3114. [Tiskana izd.], 2002, št. 69, str. 277-308. http://eprints.gozdis.si/id/eprint/337. [COBISS.SI-ID 1047462]

KOBLER, Andrej, ADAMIČ, Miha. Identifying brown bear habitat by a combined GIS and machine learning method. Ecological modelling, ISSN 0304-3800. [Print ed.], 2000, vol. 135, nos. 2-3, str. 291-300. [COBISS.SI-ID 756390], [JCR, SNIP, WoS do 30. 8. 2020: št. citatov (TC): 43, čistih citatov (CI): 40, Scopus do 14. 11. 2020: št. citatov (TC): 42, čistih citatov (CI): 40]

KOBLER, Andrej, KODRIČ, Lidija. Uporaba geografskega informacijskega sistema pri načrtovanju prostorskega razvoja na primeru katastrskih občin Godovič in Črni Vrh. Geografski vestnik : časopis za geografijo in sorodne vede, ISSN 0350-3895. [Tiskana izd.], 2000, letn. 72, št. 2, str. 55-65, zvd. http://zgs.zrc-sazu.si/Portals/8/Geografski_vestnik/gv72-2-kobler.pdf. [COBISS.SI-ID 15329122], [SNIP, Scopus do 22. 9. 2020: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0]

Matjaž Čater in Andrej Kobler (2017) Light response of Fagus sylvatica L. and Abies alba Mill. in different categories of forest edge % Vertical abundance in two silvicultural systems. Forest Ecology and Management (391). str. 417-426. ISSN 0378-1127 (V tisku - Author's post-print)

Andrej Kobler in Klaus Borger in Zoran Grecs in Aleksander Marinšek in Dušan Roženbergar in Thomas A. Nagel in Matjaž Čater in Marjana Westergren in Gregor Božič in Hojka Kraigher in Klemen Jerina in Robert Brus in Jurij Diaci in Gal Fidej in Andrej Rozman in Igor Dakskobler in Aleš Straže in Željko Gorišek in Maks Merela in Luka Krže in Katarina Čufar in Nike Krajnc in Andrej Breznikar (2015) Pogled na žled: delavnica o Gozdnogospodarskih in gozdnogojitvenih ukrepih po ujmah večjih razsežnosti zbornik povzetkov. Strokovna knjiga. Gozdarski inštitut Slovenije, Založba Silva Slovenica , Ljubljana. (V tisku - Author's post-print)

Lado Kutnar in Mitja Ferlan in Andrej Kobler in Maarten De Groot in Urša Vilhar in Marko Kovač in Mitja Skudnik in Matjaž Čater in Aleksander Marinšek in Andreja Ferreira in Daniel Žlindra in Iztok Sinjur in Saša Vochl in Klemen Eler in Maja Jurc in Andrej Breznikar in Primož Simončič (2015) Poročilo o projektni nalogi ManFor C.BD LIFE09ENV/IT/000078, Mejnik 5 epo pogodbi o sofinanciranju projektne naloge LIFE09ENV/IT/000078 "Managing forests for multiple purposes: carbon, biodiversity and socio-economic wellbeing": št.: MOP 2511-11-25-0026. Projektno poročilo. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Janez Pirnat in Andrej Kobler (2014) Stabilnost gozdnih površin v Sloveniji kot kriterij krajinske pestrosti in obstojnosti. Acta Silvae et Ligni (104). str. 35-42. ISSN 2335-3112

Daniela Tonti in Gherardo Chirici in Marco Marchetti in Andrej Kobler in Andreja Ferreira in Boštjan Mali in Marko Kovač in Lado Kutnar in Milan Kobal in Andrej Grah in Laura Žižek Kulovec in Saša Vochl (2014) Action 3 - ECo : report n. 3 (2014-02) : Action ECo IT & ECo SI. Projektno poročilo. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Lado Kutnar in Mitja Ferlan in Andrej Kobler in Maarten De Groot in Urša Vilhar in Marko Kovač in Matjaž Čater in Mitja Skudnik in Milan Kobal in Andreja Ferreira in Gregor Meterc in Tom Levanič in Tine Grebenc in Daniel Žlindra in Špela Planinšek in Boštjan Mali in Saša Vochl in Maja Jurc in Andrej Breznikar in Primož Simončič in Andrej Verlič (2014) Poročilo o projektni nalogi ManFor C.BD LIFE09ENV/IT/000078, mejnik 4: po pogodbi o sofinanciranju projekte naloge LIFE09ENV/IT/000078 "Managing forests for multiple purposes: carbon, biodiversity and socio-economic wellbeing", št.: MOP 2311-11-000060. Projektno poročilo. Gozdarski inštitut Slovenije.

Janez Pirnat in Andrej Kobler (2013) Krajinske spremembe na območju Pivke, Slovenija. Zbornik gozdarstva in lesarstva (98). str. 39-49. ISSN 0351-3114

Lado Kutnar in Andrej Kobler (2013) Sedanje stanje razširjenosti robinije (Robinia pseudoacacia L.) v Sloveniji in napovedi za prihodnost. Acta Silvae et Ligni (102). str. 21-30. ISSN 2335-3112

Lado Kutnar in Mitja Ferlan in Andrej Kobler in Maarten De Groot in Urša Vilhar in Marko Kovač in Matjaž Čater in Milan Kobal in Tom Levanič in Andreja Ferreira in Tine Grebenc in Daniel Žlindra in Mitja Skudnik in Boštjan Mali in Saša Vochl in Gregor Meterc in Maja Jurc in Primož Simončič (2013) Poročilo o projektni nalogi ManFor C.BD LIFE09ENV/IT/000078, mejnik 3: po pogodbi o sofinanciranju projekte naloge LIFE09ENV/IT/000078 "Managing forests for multiple purposes: carbon, biodiversity and socio-economic wellbeing", št.: MOP 2311-11-000060. Tehnično poročilo. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Andrej Kobler in Marko Kovač in Lado Kutnar (2013) Action 3 - ECo ereport n. 2 (2013-02): Action ECo & ECo SI. Projektno poročilo. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Gregor Božič in Lado Kutnar in Mihej Urbančič in Dušan Jurc in Andrej Kobler in Tine Grebenc in Hojka Kraigher (2010) Current state of European beech (Fagus sylvatica L.) gene pool in Slovenia. V: COST Action E52 - Genetic resources of beech in Europe - current state : implementing output of COST action E 52 project : evaluation of beech genetic resources for sustainable forestry. Communications Instituti Forestalis Bohemicae . Forestry and Game Management Research Institute, Jíloviště , str. 225-235. ISBN 978-80-7417-038-6

Lado Kutnar in Andrej Kobler in Klemen Bergant (2009) Vpliv podnebnih sprememb na pričakovano prostorsko prerazporeditev tipov gozdne vegetacije. Zbornik gozdarstva in lesarstva (89). str. 33-42. ISSN 0351-3114

Marija Mihelič in Nike Krajnc in Mitja Piškur in Primož Simončič in Gal Kušar in Andrej Kobler (2009) Slovenia's national inventory report 2009 for Sector LULUCF. Drugo. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Dušan Jurc in Nikica Ogris in Andrej Kobler in Lado Kutnar in Gregor Božič in Klemen Bergant in Primož Simončič in Urša Vilhar in Tom Levanič in Hojka Kraigher in Maja Jurc in Matjaž Čater in Gal Kušar in Andreja Ferreira in M. Westergren in Barbara Štupar in Iztok Sinjur in Lučka Kajfež-Bogataj in Zalika Črepinšek (2006) Vpliv klimatskih sprememb na gozdne ekosisteme : zaključno poročilo o rezultatih opravljenega raziskovalnega dela na projektu v okviru ciljnega raziskovalnega programa (CRP)"Konkurenčnost Slovenije 2001-2006". Projektno poročilo. Gozdarski inštitut Slovenije.

Andrej Kobler in Milan Hočevar in Gal Kušar (2002) Uporaba multispektralnih satelitskih posnetkov in metod GIS za zaznavanje ter napoved zaraščanja. Zbornik gozdarstva in lesarstva (69). str. 277-308. ISSN 0351-3114

Milan Hočevar in Andrej Kobler in Gal Kušar in Dragan Matijašič (2002) Referenčne vektorske baze osnovne gozdnogospodarske ureditve kot osnove za predpis vlade. Tehnično poročilo. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Andrej Kobler (2002) Prostorski model habitata rjavega medveda v Sloveniji : tehnični elaborat v okviru projekta "Ohranjanje ogroženih vrst divjadi". Projektno poročilo. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Andrej Kobler (2001) Prostorski model požarne ogroženosti gozdov. Zbornik gozdarstva in lesarstva (66). str. 65-93. ISSN 0351-3114

Andrej Kobler (2001) Končno poročilo o rezultatih podprojekta "Prostorski model požarne ogroženosti gozdov" : (dopolnjena izdaja). Projektno poročilo. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Milan Hočevar in Andrej Kobler in Borut Vrščaj in Marjan Poljak in Gal Kušar (2001) Corine karta rabe tal in pokrovnosti Slovenije dCorine land cover phare project Slovenia: Podprojekt: Fotointerpretacija in rezultati: zaključno poročilo. Projektno poročilo. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Miha Adamič in Andrej Kobler in Klemen Jerina (2000) Strokovna izhodišča za gradnjo ekoduktov za prehajanje rjavega medveda (Ursus arctos) in drugih velikih sesalcev preko avtoceste (na odseku Vrhnika-Razdrto-Čebulovica) ekončno poročilo. Projektno poročilo. Gozdarski inštitut Slovenije, Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire , Ljubljana.

Miha Adamič in Andrej Kobler in Marko Berce (1998) Povratek volka v območje historične razširjenosti v Sloveniji - ali je tam še kaj prostora in kako ga doseči?. Zbornik gozdarstva in lesarstva (57). str. 235-254. ISSN 0351-3114

SHIFT + A