na glavno vsebino
Anže Martin Pintar

Oddelek za načrtovanje in monitoring gozdov in krajine

Anže Martin Pintar

PODROČJE DELAdaljinsko zaznavanje in GIS, gozdne inventure

Življenjepis

Izobrazba
• 2001 – 2009: Osnovna šola Sava Kladnika Sevnica
• 2009 – 2013: Gimnazija Brežice
• 2013 – 2016: Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire, Univerzitetni študijski program I. stopnje Gozdarstvo in obnovljivi gozdni viri
Diplomska naloga: Ocena sestojne zgradbe v pragozdnem rezervatu Krakovo (Mentor: izr. prof. dr. David Hladnik)
• 2016 – 2018: Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire, Magistrski študijski program II. stopnje Gozdarstvo in upravljanje gozdnih ekosistemov
Magistrska naloga: Strukturna pestrost gozdnih sestojev na Pahernikovi gozdni posesti (Mentor: izr. prof. dr. David Hladnik) - Prešernova nagrada Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani za leto 2018

Zaposlitev
• od 1.10.2018 naprej na Gozdarskem inštitutu Slovenije, na delovnem mestu asistent.

Prosto dostopne objave v Repozitoriju Sci Vie

PINTAR, Anže Martin, HLADNIK, David. Strukturna pestrost gozdnih sestojev na Pahernikovi gozdni posesti = Structural diversity of forest stands on Pahernik's forest estate. Acta Silvae et Ligni, ISSN 2335-3112. [Tiskana izd.], 2018, [Št.] 117, str. 1-16, ilustr. https://doi.org/10.20315/ASetL.117.1, https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=121839, doi: 10.20315/ASetL.117.1. [COBISS.SI-ID 5301414]]

PINTAR, Anže Martin, BRUS, Robert, SKUDNIK, Mitja. Možnosti zaznavanja drevesnih vrst v okviru Monitoringa gozdov in gozdnih ekosistemov = Possibilities for detecting tree species in the framework of monitoring of forests and forest ecosystems. Gozdarski vestnik : slovenska strokovna revija za gozdarstvo, ISSN 0017-2723. [Tiskana izd.], 2020, letn. 78, št. 3, str. 107-121, ilustr. http://dirros.openscience.si/IzpisGradiva.php?id=11628. [COBISS.SI-ID 13023235]

PINTAR, Anže Martin, HLADNIK, David. Razlike v fenološkem razvoju prevladujočih drevesnih vrst na Pahernikovi gozdni posesti ocenjene z analizo satelitskih posnetkov = Differences in the phenological development of the prevailing tree species on the Pahernik's Forest Estate, estimated using satellite images. Gozdarski vestnik : slovenska strokovna revija za gozdarstvo, ISSN 0017-2723. [Tiskana izd.], 2019, letn. 77, št. 7/8, str. 263-275, ilustr. http://dirros.openscience.si/IzpisGradiva.php?id=10379. [COBISS.SI-ID 5520550]

HLADNIK, David, PINTAR, Anže Martin. Ocena sestojne zgradbe na območju Krakovskega pragozdnega rezervata s segmentacijo podatkov laserskega skeniranja = Assessment of stand structure in the area of Krakovo virgin forest reserve using the segmentation of laser scanning data. Gozdarski vestnik : slovenska strokovna revija za gozdarstvo, ISSN 0017-2723. [Tiskana izd.], sep. 2017, letn. 75, št. 7/8, str. 313-327, ilustr. http://dirros.openscience.si/IzpisGradiva.php?id=8088. [COBISS.SI-ID 4857510]

SKUDNIK, Mitja, GRAH, Andrej, PINTAR, Anže Martin, PLANINŠEK, Špela. Digitalni zajem podatkov o stanju krošenj in poškodovanosti gozdov za namene poročanja ICP Forests = Digital capture of tree crown condition and damage cause assesments for the purpose of ICP forests reporting. Gozdarski vestnik : slovenska strokovna revija za gozdarstvo, ISSN 0017-2723. [Tiskana izd.], 2020, letn. 78, št. 4, str. 185-194, ilustr. http://dirros.openscience.si/IzpisGradiva.php?id=12070. [COBISS.SI-ID 18102275]

SHIFT + A