na glavno vsebino
dr. Janez Kermavnar

Oddelek za gozdno ekologijo

dr. Janez Kermavnar

FUNKCIJEAsistent

PODROČJE DELAfunkcionalna ekologija rastlin, dinamika gozdne vegetacije, modeliranje, gozdna fitocenologija

Življenjepis

Izobrazba
- Osnovna šola: 1996-2000, Podružnična osnovna šola Laze
2000-2004, Osnovna šola 8 talcev Logatec

- Srednja šola: 2004-2008, Gimnazija Ledina, Ljubljana

- Dodiplomski študij:

2008-2012, bolonjski študijski program 1. stopnje (UNI), Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire.
Naslov diplomske naloge: Drevesne naravne vrednote v občini Logatec. Mentor: prof. dr. Robert Brus (14. 12. 2012).

2013-2015, bolonjski študijski program 2. stopnje (magistrski študij Gozdarstvo in upravljanje gozdnih ekosistemov), Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire.
Naslov magistrskega dela: Sestojne padavine v izbranih urbanih gozdovih Ljubljane. Mentor: doc. dr. Janez Pirnat, somentorica: dr. Urša Vilhar (11. 9. 2015).

- Podiplomski študij:

2016-2021, Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Interdisciplinarni doktorski študijski program Bioznanosti, znanstveno področje biologija.

Naslov doktorske disertacije: Vplivi gospodarjenja na funkcionalne lastnosti gozdne vegetacije in ekološke razmere v dinarskih jelovo-bukovih gozdovih. Mentor: doc. dr. Lado Kutnar, somentor: doc. dr. Klemen Eler (21. 1. 2021)

Zaposlitev

2016-2021: mladi raziskovalec na Gozdarskem inštitutu Slovenije

2021 - : asistent na Gozdarskem inštitutu Slovenije

Projekti

ARRS podoktorski temeljni raziskovalni projekt: Spremembe gozdne vegetacije zaradi vplivov globalnih in lokalnih okoljskih sprememb v daljšem časovnem obdobju (Z4-4543)

SHIFT + A