na glavno vsebino
doc. dr. Lado Kutnar

Oddelek za gozdno ekologijo

doc. dr. Lado Kutnar

Življenjepis

Izobrazba

1992: Diploma »Kulturna dediščina v gozdu in gozdarstvu na primeru občine Grosuplje«, Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, VTOZD za gozdarstvo; mentor prof. dr. Boštjan Anko

1997: Magisterij »Primerjava vrednotenja lastnosti gozdnih fitocenoz in njihovih rastišč na primeru Landolta (1977), Ellenberga in sod. (1991) in Koširja (1992)«, Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za biologijo; mentor prof. dr. Andrej Martinčič

2000: Doktorat »Vpliv okoljskih dejavnikov na biotsko raznovrstnost pokljuških barjanskih smrekovij«, Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za biologijo; mentorica doc. dr. Alenka Gaberščik, somentor prof. dr. Andrej Martinčič

2001-2004: Podoktorsko usposabljanje »Fitoindikacija lastnosti rastišč in biotska raznovrstnost dinarskih bukovih gozdov«, podoktorski raziskovalni projekt, Gozdarski inštitut Slovenije, Ljubljana; mentor dr. Primož Simončič

 

Zaposlitve

1991-1993: pripravništvo (1 leto) in prva zaposlitev, Celina, d.d. (v sodelovanju z Gozdnim gospodarstvom Ljubljana)

1993-do sedaj: raziskovalec, Gozdarski inštitut Slovenije, Ljubljana

 

Izvolitve v nazive

2002: znanstveni sodelavec, 2006 in 2011 (ponovno): višji znanstveni sodelavec, 2017:  strokovno-raziskovalni svetnik, vse Gozdarski inštitut Slovenije, Ljubljana

2018: visokošolski učitelj z nazivom 'docent' in 'znanstveni sodelavec' za področje 'varstva narave in okolja', Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta

 

Področja raziskav

Gozdni in barjanski ekosistemi, biotska raznovrstnost, ekologija rastlin in vegetacije, ohranitvena biologija, varstvo narave, monitoring, fitocenologija, upravljanje z naravnimi ekosistemi, delovanje gozdnih ekosistemov, pestrost rastlinskih vrst, tipologija gozdnih rastišč, gozdni habitatni tipi, Natura 2000, stanje ohranjenosti, invazivne vrste, podnebne spremembe, motnje v gozdu

 

Vodenje in sodelovanje v raziskovalnih projektih

Do 2020 je vodil več kot 10 mednarodnih in nacionalnih raziskovalnih projektov ter sodeloval pri več kot 50 različnih projektih.

 

Pedagoško delo

2015-do sedaj: nosilec predmeta Ohranjanje biotske raznovrstnosti (Visokošolski strokovni program Varstvo okolja, B&B izobraževanje in usposabljanje d.o.o., Kranj)

2011-2014: predavatelj pri predmetu Ohranitvena biologija, ekologija in Natura 2000 (Visoka šola za trajnostni turizem ERUDIO, Ljubljana)

2014-do sedaj: gostujoči predavatelj pri predmetu Globalne spremembe in gozdni ekosistemi (Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire)

 

Objave in citati

Do konca leta 2020 je bil avtor (soavtor) preko 740 del, dokumentirana v sistemu COBISS, od tega preko 80 znanstvenih člankov.

Je soavtor 17 znanstvenih in strokovnih monografij. Pripravil je tudi 15 samostojnih znanstvenih in 16 strokovnih sestavkov/poglavij v monografskih publikacijah.

Na konferencah, simpozijih in drugih strokovnih srečanjih je predstavil okoli 150 znanstvenih in strokovnih prispevkov.

Do konca leta 2020 so bila njegova dela citirana preko 840-krat (baza Web of Science) oz. preko 870-krat (baza Scopus).

 

Članstvo in funkcije

Je član različnih domačih in mednarodnih ekspertnih skupin ter društev.

V obdobju 2016-2021 je bil predsednik Znanstvenega sveta Gozdarskega inštituta Slovenije, v predhodnih mandatih pa večkrat član.

Je urednik različnih publikacij, med drugim je bil tudi gostujoči urednik revije Forests (2020-2021) in član uredniškega odbora revije Italian journal of agronomy (2016).

Je recenzent pri različnih tujih revijah (Ecological indicators, Forest Ecology and Management, Forests, European Journal of Forest Research, Journal of Forest Science, Periodicum Biologorum, Šumarski list) in domačih znanstvenih revijah (Hacquetia, Hladnikia, Folia biologica et geologica, Acta silvae et ligni,  Gozdarski vestnik, Acta agriculturae Slovenica, Zbornik gozdarstva in lesarstva, Les).

Prosto dostopne objave v Repozitoriju Sci Vie

Primož Simončič in Mitja Ferlan in Marko Kovač in Lado Kutnar in Tom Levanič in Nikica Ogris in Špela Planinšek in Matej Rupel in Iztok Sinjur in Mitja Skudnik in Daniel Žlindra in Jure Žlogar in Saša Vochl (2016) Poročilo o spremljanju stanja gozdov za leto 2015. Drugo. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Nikolaj Torelli in Jošt Jakša in Tom Levanič in Robert Brus in Lado Kutnar in Nikica Ogris in Dušan Jurc in Damjan Oražem in Marjana Westergren in Hojka Kraigher in Gregor Božič in Janez Krč in Miha Humar (2016) Sistemski problemi obnove gozdov: povzetki referatov 3. znanstvenega srečanja Gozd in les, Ljubljana, 24. novembra 2016. Drugo. Gozdarski inštitut Slovenije, Založba Silva Slovenica , Ljubljana.

Igor Dakskobler in Lado Kutnar in Andrej Rozman (2015) Bazoljubno borovje v Sloveniji: združbe črnega in rdečega bora na karbonatni podlagi in rušja v alpskih dolinah. Strokovna knjiga. Gozdarski inštitut Slovenije, Založba Silva Slovenica , Ljubljana.

Gregor Božič in Matjaž Čater in Mitja Ferlan in Maarten De Groot in Tine Hauptman in Domen Finžgar in Katarina Flajšman in Anže Japelj in Dušan Jurc in Marko Kovač in Hojka Kraigher in Lado Kutnar in Tom Levanič in Aleksander Marinšek in Nikica Ogris in Matej Rupel in Primož Simončič in Iztok Sinjur in Mitja Skudnik in Andrej Verlič in Urša Vilhar in Saša Vochl in Marjana Westergren in Daniel Žlindra (2015) 30 let spremljanja stanja gozdov v Sloveniji. Strokovna knjiga. Gozdarski inštitut Slovenije, Založba Silva Slovenica , Ljubljana.

Primož Simončič in Marko Kovač in Matjaž Čater in Tom Levanič in Lado Kutnar in Nikica Ogris in Matej Rupel in Iztok Sinjur in Mitja Skudnik in Urša Vilhar in Daniel Žlindra (2015) Poročilo o spremljanju stanja gozdov za leto 2014: Vsebinsko poročilo o spremljanju stanja gozdov v l. 2014 v skladu s Pravilnikom o varstvu gozdov (2009). Tehnično poročilo. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Lado Kutnar in Mitja Ferlan in Andrej Kobler in Maarten De Groot in Urša Vilhar in Marko Kovač in Mitja Skudnik in Matjaž Čater in Aleksander Marinšek in Andreja Ferreira in Daniel Žlindra in Iztok Sinjur in Saša Vochl in Klemen Eler in Maja Jurc in Andrej Breznikar in Primož Simončič (2015) Poročilo o projektni nalogi ManFor C.BD LIFE09ENV/IT/000078, Mejnik 5 epo pogodbi o sofinanciranju projektne naloge LIFE09ENV/IT/000078 "Managing forests for multiple purposes: carbon, biodiversity and socio-economic wellbeing": št.: MOP 2511-11-25-0026. Projektno poročilo. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Igor Dakskobler in Lado Kutnar in Mitja Zupančič (2014) Toploljubni listnati gozdovi v Sloveniji : toploljubni gozdovi kraškega gabra, puhastega hrasta, gradna, črnega gabra in malega jesena v submediteranskem fitogeografskem območju in ponekod v notranjosti države. Strokovna knjiga. Gozdarski inštitut Slovenije Založba Silva Slovenica, Zveza gozdarskih društev Slovenije - Gozdarska založba , Ljubljana.

Aleksander Marinšek in Mateja Cojzer in Lado Kutnar in Matjaž Čater in Nenad Zagorac in Andrej Breznikar in Matjaž Zupanič in Milan Kobal (2014) Rastiščne, vegetacijske in gozdnogojitvene posebnosti v gge slovenska bistrica (6. delavnica Javne gozdarske službe na OE ZGS Maribor). Drugo. Zavod za gozdove, Območna enota Maribor, Gozdarski inštitut Slovenije , Maribor, Ljubljana.

Daniela Tonti in Gherardo Chirici in Marco Marchetti in Andrej Kobler in Andreja Ferreira in Boštjan Mali in Marko Kovač in Lado Kutnar in Milan Kobal in Andrej Grah in Laura Žižek Kulovec in Saša Vochl (2014) Action 3 - ECo : report n. 3 (2014-02) : Action ECo IT & ECo SI. Projektno poročilo. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Lado Kutnar in Mitja Ferlan in Andrej Kobler in Maarten De Groot in Urša Vilhar in Marko Kovač in Matjaž Čater in Mitja Skudnik in Milan Kobal in Andreja Ferreira in Gregor Meterc in Tom Levanič in Tine Grebenc in Daniel Žlindra in Špela Planinšek in Boštjan Mali in Saša Vochl in Maja Jurc in Andrej Breznikar in Primož Simončič in Andrej Verlič (2014) Poročilo o projektni nalogi ManFor C.BD LIFE09ENV/IT/000078, mejnik 4: po pogodbi o sofinanciranju projekte naloge LIFE09ENV/IT/000078 "Managing forests for multiple purposes: carbon, biodiversity and socio-economic wellbeing", št.: MOP 2311-11-000060. Projektno poročilo. Gozdarski inštitut Slovenije.

P. Bambi in Lado Kutnar in Mitja Skudnik in Maarten De Groot in Marko Kovač in Tine Grebenc in Gregor Meterc in Maja Jurc (2014) Action 7 - ForBD: report n. 3 (2014-02) eaction ForBD & ForBD-SI. Projektno poročilo. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Lado Kutnar in Igor Dakskobler in Milan Kobal (2014) Posodobitev sistema vegetacijskih osnov za potrebe načrtovanja v gozdarstvu: zaključno elaboratno poročilo CRP projekta (V4-1141) (1. 10. 2011 do 31. 3. 2014). Projektno poročilo. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Andrej Verlič in Mitja Ferlan in Katarina Flajšman in Maarten De Groot in Tine Hauptman in Dušan Jurc in Lado Kutnar in Nikica Ogris in Mitja Skudnik in Daniel Žlindra in Urša Vilhar (2013) EMoNFUr - Zasnova mreže za spremljanje stanja nižinskega gozda in pogozditev vurbanem prostoru v Lombardiji in urbanega gozda v Sloveniji (Life+ 10 ENV/IT/000399) : poročilo o izvajanju projekta : po pogodbi štev. 356-23/2010-6. Projektno poročilo. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Andrej Verlič in Mitja Ferlan in Katarina Flajšman in Maarten De Groot in Tine Hauptman in Dušan Jurc in Lado Kutnar in Nikica Ogris in Mitja Skudnik in Daniel Žlindra in Urša Vilhar (2013) EMONFUR - Zasnova mreže za spremljanje stanja nižinskega gozda in pogozditev vurbanem prostoru v Lombardiji in urbanega gozda v Sloveniji (Life+ 10 ENV/IT/000399) : poročilo o izvajanju projektne naloge: po pogodbi štev. 2330-12-85-0004. Projektno poročilo. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Lado Kutnar in Andrej Kobler (2013) Sedanje stanje razširjenosti robinije (Robinia pseudoacacia L.) v Sloveniji in napovedi za prihodnost. Acta Silvae et Ligni (102). str. 21-30. ISSN 2335-3112

Igor Dakskobler in Lado Kutnar in Urban Šilc (2013) Poplavni, močvirni in obrežni gozdovi v Sloveniji : gozdovi vrb, jelš, dolgopecljatega bresta, velikega in ozkolistnega jesena, doba in rdečega bora ob rekah in potokih. Strokovna knjiga. Gozdarski inštitut Slovenije Založba Silva Slovenica, Zveza gozdarskih društev Slovenije - Gozdarska založba , Ljubljana.

Lado Kutnar (2013) Visokobarjanska vegetacija v Sloveniji : združbe šotnih mahov, rušja in smreke. Strokovna knjiga. Gozdarski inštitut Slovenije Založba Silva Slovenica, Zveza gozdarskih društev Slovenije - Gozdarska založba , Ljubljana.

Igor Dakskobler in Petra Košir in Lado Kutnar (2013) Gozdovi plemenitih listavcev v Sloveniji : združbe gorskega javorja, gorskega bresta, velikega jesena, ostrolistnega javorja, lipe in lipovca. Strokovna knjiga. Gozdarski inštitut Slovenije Založba Silva Slovenica, Zveza gozdarskih društev Slovenije - Gozdarska založba , Ljubljana.

Lado Kutnar (2013) ManFor novice. Silva Slovenica, Gozdarski inštitut Slovenije, Ljubljana.

Lado Kutnar in Urša Vilhar in Mihej Urbančič in Mateja Cojzer in Milan Kobal in Ljuban Cenčič in Primož Simončič (2013) Vegetacijske, talne in hidrološke razmere ter spremljanje stanja gozdov v GGE Osankarica na Pohorju : (5. delavnica Javne gozdarske službe na OE ZGS Maribor). Drugo. Zavod za gozdove, Območna enota Maribor, Gozdarski inštitut Slovenije , Maribor, Ljubljana.

Marko Kovač in Mitja Ferlan in Lado Kutnar in Tom Levanič in Mitja Skudnik in Urša Vilhar in Daniel Žlindra in Primož Simončič (2013) Predlog metodologije za spremljanje stanja gozdov za l. 2014 : predlog metodologije v skladu s Pravilnikom o varstvu gozdov (2009) in mednarodnimi zavezami (d. v.). Drugo. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Galia Bardarska in Urša Vilhar in Lado Kutnar in Aleksander Marinšek (2013) Assessment of drought impact on forest ecosystems: WP5, act 5.2, joint report on topic 1 and 2. Projektno poročilo. Gozdarski inštitut Slovenije.

Aleksander Marinšek in Urša Vilhar in Lado Kutnar (2013) Slovenian forest sector eIntegrated drought management in Central and Eastern Europe, Global water partnership Central and Eastern Europe, project: assessment of drought impact on forest ecosystems, report on topic 1 and 2. Projektno poročilo. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Lado Kutnar in Mitja Ferlan in Andrej Kobler in Maarten De Groot in Urša Vilhar in Marko Kovač in Matjaž Čater in Milan Kobal in Tom Levanič in Andreja Ferreira in Tine Grebenc in Daniel Žlindra in Mitja Skudnik in Boštjan Mali in Saša Vochl in Gregor Meterc in Maja Jurc in Primož Simončič (2013) Poročilo o projektni nalogi ManFor C.BD LIFE09ENV/IT/000078, mejnik 3: po pogodbi o sofinanciranju projekte naloge LIFE09ENV/IT/000078 "Managing forests for multiple purposes: carbon, biodiversity and socio-economic wellbeing", št.: MOP 2311-11-000060. Tehnično poročilo. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Andrej Kobler in Marko Kovač in Lado Kutnar (2013) Action 3 - ECo ereport n. 2 (2013-02): Action ECo & ECo SI. Projektno poročilo. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Igor Dakskobler in Lado Kutnar (2012) Macesnovi gozdovi v Sloveniji : vzhodnoalpsko macesnovje, združba evropskega macesna in slečnika. Strokovna knjiga. Gozdarski inštitut Slovenije Založba Silva Slovenica, Zveza gozdarskih društev Slovenije - Gozdarska založba , Ljubljana.

Andrej Verlič in Mitja Ferlan in Maarten De Groot in Milan Kobal in Lado Kutnar in Mitja Skudnik in Urša Vilhar in Daniel Žlindra in Primož Simončič (2012) EMoNFUr - Zasnova mreže za spremljanje stanja nižinskega gozda in pogozditev vurbanem prostoru v Lombardiji in urbanega gozda v Sloveniji : poročilo o izvajanju projekta : po pogodbi štev. 356-23/2010-6. Drugo. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Andrej Verlič in Mitja Ferlan in Maarten De Groot in Milan Kobal in Lado Kutnar in Mitja Skudnik in Urša Vilhar in Daniel Žlindra in Primož Simončič (2012) EMoNFUr - Zasnova mreže za spremljanje stanja nižinskega gozda in pogozditev v urbanem prostoru v Lombardiji in urbanega gozda v Sloveniji : poročilo o izvajanju projektne naloge : po pogodbi štev. 2330-12-85-004. Projektno poročilo. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Primož Simončič in Matjaž Čater in Mitja Ferlan in Lado Kutnar in Tom Levanič in Nikica Ogris in Matej Rupel in Iztok Sinjur in Mitja Skudnik in Andrej Verlič in Urša Vilhar in Daniel Žlindra in Marko Kovač (2012) Poročilo o spremljanju stanja gozdov za l. 2011 : vsebinsko poročilo o spremljanju stanja gozdov v l. 2011 v skladu s Pravilnikom o varstvu gozdov (2009). Drugo. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Lado Kutnar in Mateja Cojzer in Milan Kobal in Ljuban Cenčič in Primož Simončič (2012) Rastiščne in vegetacijske razmere v GGE Selnica : delavnica Javne gozdarske službe. Drugo. Zavod za gozdove, Območna enota Maribor, Gozdarski inštitut Slovenije , Maribor, Ljubljana.

Gregor Božič in Lado Kutnar (2012) Genetic Variability of two Fagus sylvatica (L.) Populations in the South-Western Edge of the Panonnian Plain. Acta Silvatica et Lignaria Hungarica, 8 (1). str. 75-62. ISSN 1787-064X

Marko Kovač in Lado Kutnar in Boštjan Mali in David Hladnik (2012) Izboljšanje informacijske učinkovitosti gozdnogospodarskega načrtovanja in gozdarskega informacijskega sistema : zaključno poročilo o rezultatih cilnega raziskovalnega projekta V4-1070. Projektno poročilo. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Lado Kutnar (2012) Gozdnovegetacijske razmere v izbranih testnih območjih na Primorskem in v Pomurju. Tehnično poročilo. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Primož Simončič in Lado Kutnar in Marko Kovač in Mitja Skudnik in Daniel Žlindra in Mitja Ferlan in Tom Levanič in Andrej Verlič (2011) Raziskovalna ploskev Brdo. Drugo. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Primož Simončič in Lado Kutnar in Marko Kovač in Mitja Skudnik in Daniel Žlindra (2011) Spremljanje stanja gozdnih ekosistemov. Drugo. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Lado Kutnar (2011) Spremljanje pritalne vegetacije. Drugo. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Primož Simončič in Mitja Skudnik in Gal Kušar in Saša Vochl in Nikica Ogris in Tom Levanič in Lado Kutnar in Matej Rupel in Daniel Žlindra in Mitja Ferlan in Andrej Verlič in Marko Kovač (2011) Poročilo o projektni nalogi FutMon LIFE07ENV/D/000218, Mejnik 5: po pogodbi o sofinanciranju projektne naloge LIFE07ENV/D/000218 »Further Developement and Implementation of an EU‐Level Forest Monitoring System«, št.: MKGP 2311‐11‐000060. Projektno poročilo. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Nike Krajnc in Primož Simončič in Lado Kutnar in Gregor Božič in Robert Robek in Tomaž Kralj (2011) Strokovne podlage za revitalizacijo izbranih območij na pridobivalnem področju RTH : elaborat. Drugo. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Primož Simončič in Mitja Skudnik in Gal Kušar in Saša Vochl in Nikica Ogris in Tom Levanič in Daniela Stojanova in Robert Krajnc in Dušan Jurc in Lado Kutnar in Matej Rupel in Daniel Žlindra in Mitja Ferlan in Andrej Verlič in Urša Vilhar in Marko Kovač (2010) Poročilo o projektni nalogi FutMon LIFE07ENV/D/000218 : 3. mejnik. Projektno poročilo. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Primož Simončič in Mitja Skudnik in Gal Kušar in Saša Vochl in Nikica Ogris in Tom Levanič in Daniela Stojanova in Robert Krajnc in Špela Jagodic in Dušan Jurc in Lado Kutnar in Matej Rupel in Daniel Žlindra in Mitja Ferlan in Andrej Verlič in Urša Vilhar in Marko Kovač (2010) Poročilo o projektni nalogi FutMon LIFE07ENV/D/000218: mejnik 4. Drugo. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Mitja Ferlan in Marko Kovač in Tom Levanič in Gal Kušar in Lado Kutnar in Nikica Ogris in Matej Rupel in Mitja Skudnik in Mihej Urbančič in Andrej Verlič in Urša Vilhar in Daniel Žlindra in Primož Simončič (2010) Poročilo o spremljanju stanja gozdov za l. 2009 : vsebinsko poročilo o spremljanju stanja gozdov v l. 2009 v skladu s Pravilnikom o varstvu gozdov (2009). Drugo. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Gregor Božič in Lado Kutnar in Mihej Urbančič in Dušan Jurc in Andrej Kobler in Tine Grebenc in Hojka Kraigher (2010) Current state of European beech (Fagus sylvatica L.) gene pool in Slovenia. V: COST Action E52 - Genetic resources of beech in Europe - current state : implementing output of COST action E 52 project : evaluation of beech genetic resources for sustainable forestry. Communications Instituti Forestalis Bohemicae . Forestry and Game Management Research Institute, Jíloviště , str. 225-235. ISBN 978-80-7417-038-6

Lado Kutnar in Andrej Kobler in Klemen Bergant (2009) Vpliv podnebnih sprememb na pričakovano prostorsko prerazporeditev tipov gozdne vegetacije. Zbornik gozdarstva in lesarstva (89). str. 33-42. ISSN 0351-3114

Primož Simončič in Mitja Skudnik in Nikica Ogris in Tom Levanič in Matjaž Čater in Daniela Stojanova in Lado Kutnar in Matej Rupel in Daniel Žlindra in Tinca Brišnik in Mitja Ferlan in Andrej Verlič in Urša Vilhar in Marko Kovač in Dušan Jurc (2009) Poročilo o projektni nalogi FutMon LIFE07ENV/D/000218 : 2. mejnik. Drugo. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Lado Kutnar in Mateja Cojzer in Mihej Urbančič in Milan Kobal in Ljuban Cenčič in Primož Simončič (2009) Rastiščne in vegetacijske razmere v GGE Zgornje Dravsko polje : delavnica Javne gozdarske službe. Drugo. Zavod za gozdove, Območna enota Maribor, Gozdarski inštitut Slovenije , Maribor, Ljubljana.

Tinca Brišnik in Marko Kovač in Tom Levanič in Gal Kušar in Lado Kutnar in Matej Rupel in Mitja Skudnik in Mihej Urbančič in Andrej Verlič in Urša Vilhar in Daniel Žlindra in Primož Simončič (2009) Poročilo o spremljanju stanja gozdov za l. 2008 : vsebinsko poročilo o spremljanju stanja gozdov v l. 2008 v skladu s Pavilnikomo varstvu gozdov (2000, 2006). Projektno poročilo. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Lado Kutnar in Andrej Martinčič (2008) Pestrost mahovnih vrst v gozdnih ekosistemih Slovenije (program intenzivnega spremljanje stanja gozdnih ekosistemov). Zbornik gozdarstva in lesarstva (85). str. 11-26. ISSN 0351-3114

Mateja Cojzer in Ljuban Cenčič in Lado Kutnar in Mihej Urbančič in Milan Kobal in Tomaž Kralj (2008) Talne in vegetacijske razmere na območju GGE Lešje. Zavod za gozdove, Območna enota Maribor, Gozdarski inštitut Slovenije, Biotehnična fakulteta, Oddelek za agronomijo, Maribor, Ljubljana.

Marko Kovač in Gal Kušar in Lado Kutnar in Robert Robek (2008) Splošne pripombe na vsebino gozdnogospodarskih načrtov gozdnogospodarskih enot. Drugo. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Lado Kutnar (2008) Razvrstitev gozdnih združb Slovenije po kriterijih hierarhičnih klasifikacij habitatnih tipov. Projektno poročilo. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Mirko Medved in Hojka Kraigher in Dušan Jurc in Marko Kovač in Primož Simončič in Miran Čas in Špela Planinšek in Anže Japelj in Jaka Klun in Milan Kobal in Nike Krajnc in Lado Kutnar in Mitja Piškur in Tine Premrl in Robert Robek in Iztok Sinjur in Urša Vilhar (2008) Adaptation to climate change in forestry : questionnaire of European Forest Institute to collect information from EU member states. Projektno poročilo. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Marko Kovač in Špela Planinšek in Urša Vilhar in Andreja Ferreira in Gal Kušar in Anže Japelj in Peter Krma in Barbara Polanšek in Maša Tenčić in Mihej Urbančič in Lado Kutnar in Andrej Gartner in Simon Resman (2007) Gozd in voda : rezultati projekta Interreg IIIA. Strokovna knjiga. Gozdarski inštitut Slovenije, Zavod za gozdove Slovenije , Ljubljana.

Mihej Urbančič in Lado Kutnar in Milan Kobal in Mateja Cojzer in Ljuban Cenčič (2007) Talne in vegetacijske razmere na oglednih točkah v GGE Vzhodno Pohorje. Zavod za gozdove, Območna enota Maribor, Gozdarski inštitut Slovenije, Maribor, Ljubljana.

Lado Kutnar (2006) Rastlinska vrstna diverziteta izbranih dobovih in gradnovih gozdov v Sloveniji. Zbornik gozdarstva in lesarstva (79). str. 37-52. ISSN 0351-3114

Lado Kutnar in Mihej Urbančič (2006) Vpliv rastiščnih in sestojnih razmer na pestrost tal in vegetacije v izbranih bukovih in jelovo-bukovih gozdovih na Kočevskem. Zbornik gozdarstva in lesarstva (80). str. 3-30. ISSN 0351-3114

Dušan Jurc in Nikica Ogris in Andrej Kobler in Lado Kutnar in Gregor Božič in Klemen Bergant in Primož Simončič in Urša Vilhar in Tom Levanič in Hojka Kraigher in Maja Jurc in Matjaž Čater in Gal Kušar in Andreja Ferreira in M. Westergren in Barbara Štupar in Iztok Sinjur in Lučka Kajfež-Bogataj in Zalika Črepinšek (2006) Vpliv klimatskih sprememb na gozdne ekosisteme : zaključno poročilo o rezultatih opravljenega raziskovalnega dela na projektu v okviru ciljnega raziskovalnega programa (CRP)"Konkurenčnost Slovenije 2001-2006". Projektno poročilo. Gozdarski inštitut Slovenije.

Lado Kutnar in Mihej Urbančič in Miran Čas (2005) Ohranjenost gozdnih tal in vegetacije v habitatu divjega petelina v vzhodnih Karavankah in vzhodnih Kamniško-Savinjskih Alpah. Zbornik gozdarstva in lesarstva (77). str. 5-42. ISSN 0351-3114

Mihej Urbančič in Primož Simončič in Tomaž Prus in Lado Kutnar (2005) Atlas gozdnih tal Slovenije. Strokovna knjiga. Zveza gozdarskih društev Slovenije : Gozdarski vestnik : Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Urša Vilhar in Igor Smolej in Tadeja Trošt Sedej in Lado Kutnar in Hojka Kraigher (2004) Pestrost tipov ektomikorize v smrekovem sestoju na Pokljuki. Zbornik gozdarstva in lesarstva (75). str. 71-85. ISSN 0351-3114

Lado Kutnar in Mihej Urbančič in Andrej Martinčič in Matjaž Čater in Polona Kalan in Igor Smolej in Primož Simončič (2004) Pestrost posebnih gozdnih ekosistemov kot kazalnik rastiščnih razmer in gospodarjenja: zaključno poročilo projekta št. V4-0438-01. Projektno poročilo. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Mihej Urbančič in Lado Kutnar in Primož Simončič (2003) Metode analiz gozdnih tal pri raziskavah njihovih vplivov na uspešnost direktne premene gozdov: posebna naloga. Projektno poročilo. Gozdarski inštitut Slovenije.

Lado Kutnar in Dušan Robič in Igor Smolej (2003) Posodobitev fitocenoloških strokovnih podlag za uporabo v gozdarstvu s pripravo reprezentativnih objektov: elaborat. Projektno poročilo. Gozdarski inštitut Slovenije.

Lado Kutnar in Mitja Zupančič in Dušan Robič in Nina Zupančič in Sašo Žitnik in Tone Kralj in Irena Tavčar in Mojca Dolinar in Ciril Zrnec in Hojka Kraigher (2002) Razmejitev provenienčnih območij gozdnih drevesnih vrst v Sloveniji na osnovi ekoloških regij. Zbornik gozdarstva in lesarstva (67). str. 73-117. ISSN 0351-3114

Hojka Kraigher in Dušan Jurc in Polona Kalan in Lado Kutnar in Tom Levanič in Matej Rupel in Igor Smolej (2002) Značilnosti odmrlih velikih lesnih ostankov bukve v dveh gozdnih rezervatih v južni Sloveniji. Zbornik gozdarstva in lesarstva (69). str. 91-134. ISSN 0351-3114

Lado Kutnar in Peter Ódor in Klaas van Dort (2002) Vaskularne rastline na odmrlem bukovem drevju v dveh gozdnih rezervatih v Sloveniji. Zbornik gozdarstva in lesarstva (69). str. 135-153. ISSN 0351-3114

Irena Tavčar in Lado Kutnar in Anton Kralj (2002) Digitalizacija gozdnovegetacijske karte Slovenije v M 1:100.000 : elaborat. Drugo. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Lado Kutnar in Andrej Martinčič (2001) Vegetacijske značilnosti izbranih pokljuških barij in okoliškega smrekovega gozda. Zbornik gozdarstva in lesarstva (64). str. 57-104. ISSN 0351-3114

Lado Kutnar in Primož Simončič in Alenka Gaberščik in Andrej Martinčič (2001) Rastiščne značilnosti izbranih pokljuških barij in okoliškega smrekovega gozda. Zbornik gozdarstva in lesarstva (65). str. 83-125. ISSN 0351-3114

Lado Kutnar in Maja Jurc in Hojka Kraigher in Tom Levanič in Robert Mavsar in Primož Simončič in Igor Smolej (2001) Raziskave gozdnih ekosistemov na območju Mošenika pri Kočevski Reki : zbornik prispevkov. V: V. delavnica Javne gozdarske službe, Mošenik-Kočevska Reka, 9. oktober 2001.

Mihej Urbančič in Franc Ferlin in Lado Kutnar (1999) Proučevanje pestrosti in rodovitnosti gozdnih rastišč na Sežansko-Komenskem Krasu. Zbornik gozdarstva in lesarstva (58). str. 5-45. ISSN 0351-3114

Franc Ferlin in Nike Krajnc in Lado Kutnar in Matjaž Čater (1999) Biotska pestrost gozdov v novejših mednarodnih in domačih pravnih dokumentih. Zbornik gozdarstva in lesarstva (60). str. 237-279. ISSN 0351-3114

Hojka Kraigher in Gregor Božič in Matjaž Čater in Miran Čas in Dušan Jurc in Maja Jurc in Polona Kalan in Lado Kutnar in Tone Kralj in Robert Robek in Primož Simončič in Igor Smolej in Sašo Žitnik in Magda Špenko in Andrej Hren (1999) Raziskave gozdnih tal in rizosfere ter njihov vpliv na nekatere fiziološke parametre gozdnega drevja v izbranih gozdnih ekosistemih, sestojnih tipih in razvojnih stadijih gozda: elaborat. Projektno poročilo. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Jože Velnar in Igor Smolej in Primož Simončič in Robert Mavsar in Polona Kalan in Lado Kutnar in Mihej Urbančič in Andrej Breznikar in Dušan Jurc in Maja Jurc in Matjaž Čater in Tom Levanič in Hojka Kraigher in Goetz Palfner in Franc Ferlin in Sašo Žitnik in Claudine Muller in Anton Lejko (1999) Raziskave nižinskih hrastovih gozdov : III. delavnica Javne gozdarske službe z mednarodno udeležbo : Murska Sobota, 12.-13.oktober 1999. V: Raziskave nižinskih hrastovih gozdov : III. delavnica Javne gozdarske službe z mednarodno udeležbo, Murska Sobota.

Primož Simončič in Franc Ferlan in Marko Kovač in Hojka Kraigher in Živan Veselič in Dragan Matjašič in Sašo Golob in Maja Jurc in Lado Kutnar in Mirko Medved in Miran Čas in Gregor Božič in Andreja Ogulin-Iskra in Jošt Jakša (1998) National Questionnaire - Slovenia: Multi country report of forestry. Projektno poročilo. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Franc Ferlin in Lado Kutnar in Zoran Grecs in Boštjan Košiček in Tomaž Prus in Hojka Kraigher in Igor Smolej (1998) Gozdna rastišča in razvoj sestojev na (Sežansko-Komenskem) Krasu. V: II. delavnica Javne gozdarske službe, Sežana-Lipica.

Lado Kutnar (1997) Primerjava metod vrednotenja okoljskih razmer gozdnih ekosistemov na osnovi fitoindikacije. Zbornik gozdarstva in lesarstva (54). str. 5-44. ISSN 0351-3114

Primož Simončič in Tomaž Prus in Polona Kalan in Hojka Kraigher in Robert Robek in Lado Kutnar in Igor Smolej in Zoran Grecs in Mihej Urbančič in Alenka Munda (1997) Gozdna tla - temeljna sestavina gozdnega ekosistema: posvetovanje: 25.- 26. september 1997, Poljče, Pokljuka, Ljubno. Drugo. Gozdarski inštitut Slovenije.

Igor Smolej in Lado Kutnar in Mihej Urbančič (1996) Izbor in priprava predela za celostni monitoring vplivov onesnaženega zraka na ekosisteme v Sloveniji. Zbornik gozdarstva in lesarstva (49). str. 161-186. ISSN 0351-3114

Ivan Smole in Lado Kutnar (1995) Spremembe gozdne vegetacije kot posledica učinkovanja onesnaženega zraka. Zbornik gozdarstva in lesarstva (47). str. 171-180. ISSN 0351-3114

Ivan Smole in Lado Kutnar (1994) Vegetacijske in rastiščne razmere na trajnih raziskovalnih ploskvah : (III. del: Povzetek I. in II. dela naloge). Projektno poročilo. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Ivan Smole in Lado Kutnar (1994) Vegetacijske in rastiščne razmere na trajnih raziskovalnih ploskvah hrasta v Sloveniji : (II. del: Panovec, Dobrava, Bukovnica, Pišece) : raziskovalna naloga: I. del. Projektno poročilo. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

SHIFT + A