12. maj je organizacija Združenih narodov razglasila za mednarodni dan zdravja rastlin.

S tem je mednarodna skupnost dala jasno sporočilo - zdrave rastline in seveda tudi gozdovi so ključni za zdravo in varno prihodnost. Od rastlin sta odvisna tako naše zdravje kot zdravje našega planeta. Vendar pa z naraščajočo svetovno trgovino, potniškim prometom in podnebnimi spremembami prihajajo vedno novi škodljivi organizmi in bolezni rastlin, ki predstavljajo grožnjo za zdravje rastlin.

Ob današnjem dnevu je prav na Gozdarskem inštitutu Slovenije (GIS) v organizaciji Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR) potekalo srečanje različnih organizacij, vključenih v sistem zdravstvenega varstva rastlin.

Zbrane je pozdravila direktorica GIS, dr. Nike Krajnc, ki je izrazila zadovoljstvo, da je mesto srečanja ravno GIS, saj smo tudi gozdarji in drugi strokovnjaki GIS in Zavoda za gozdove Slovenije v zadnjih letih močno vključeni v napore za varovanje zdravja rastlin. Le zdravi gozdovi lahko namreč zagotavljajo vse svoje funkcije -  med drugim zagotavljajo čisto vodo, zagotavljajo biotsko pestrost in pomembno blažijo podnebne spremembe.

Dr. Darij Krajčič, državni sekretar Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP), je v uvodnem nagovoru izpostavil, da ogroženost zdravja rastlin ni problem posameznikov, temveč izziv, ki ga je treba obravnavati na svetovni ravni. Poudaril je namen, ki ga prinaša današnji dan, in sicer opozarjanje na pomen zdravja rastlin in osveščanja posameznikov, kako vsak od nas lahko prispeva k temu, da rastline ostanejo zdrave.

V uvodnem nagovoru je namestnik generalnega direktorja UVHVVR, dr. Jernej Drofenik, med drugim poudaril pomembnost varstva in zdravja rastlin, ki le narašča tudi zaradi podnebnih sprememb, ki prinašajo in omogočajo vzpostavitev novih škodljivcev in bolezni rastlin.

Sledile so predstavitve, v katerih je bilo predstavljeno zdravstveno varstvo rastlin in delo strokovnih služb in inšpektorjev pri preprečevanju vnosa in širjenja škodljivih organizmov rastlin.

Dr. Alenka Zupančič (UVHVVR) je predstavila pomen globalnega ohranjanja zdravih rastlin in preventivno delovanje za preprečevanje vnosa ter širjenja škodljivih organizmov rastlin. Predstavila je organiziranost zdravstvenega varstva rastlin v Sloveniji ter vpetost na evropskem nivoju.

Dr. Blaža Nahtigal (UVHVVR) je izpostavila pomen zdravih rastlin za prehransko varnost in trajnostne prehranske sisteme. Govorila je o pristopu »Eno zdravje«, ki obravnava, da se zdravje ljudi, živali in rastlin ter njihovo skupno okolje močno prepletajo.

Primož Pajk (UVHVVR), dr. Barbara Piškur in Simon Zidar (GIS) so predstavili delo fitosanitarnega preglednika na terenu, katerega namen je ugotavljanje navzočnosti škodljivih organizmov rastlin preko vizualnih pregledov in vzorčenj v okviru programov preiskav.

Alenka Pivk (UVHVVR) je udeležencem predstavila delo in naloge fitosanitarnih inšpektorjev ter opisala izvedbo, obseg in namen uradnega nadzora.

Mag. Iris Škerbot (UVHVVR) pa je srečanje zaključila s predstavitvijo integriranega varstva rastlin, ki je pomembno orodje za zagotavljanje zdravih rastlin, ko preventivni ukrepi niso uspešni.

Poleg strokovnih predstavitev je bil dogodek tudi odlična priložnost za srečanje in druženje strokovnjakov, raziskovalcev in kolegov z različnih inštitucij, povezanih v skupni skrbi za zdravje rastlin.

 

Varujemo rastline – naš vir življenja!

 

Več o mendarodnem letu zdravja rastlin 2023.

Več o zdravstvenem varstvu rastlin v gozdarstvu.