na glavno vsebino
Seznam projektov

Ukrepi za ohranjanje biotske raznovrstnosti v gozdnih ekosistemih (CRP V4-2222)

Ukrepi za ohranjanje biotske raznovrstnosti v gozdnih ekosistemih  (CRP V4-2222)
Status
Aktiven
Vodja projekta
Oddelek
Oddelek za gozdno fiziologijo in genetiko
Partnerji
GIS (vodilni partner), Univerza v Ljubljani (BF), NIB

Obstoječe indikatorje vplivov gospodarjenja z gozdovi, v podporo ohranjanju biodiverzitete v okviru projekta, dopolnjujemo s kazalniki za področja:
•    Vplivov gozdnogojitvenih sistemov in ukrepov nege na interakcije med biotskim in abiotskimi dejavniki oz. na pestrost vrst različnih skupin organizmov in na genetsko pestrost populacij gozdnega drevja;
•    Ustreznosti ukrepov naravne obnove, preživetja in kakovosti mladja, sinhronizacije pomlajevanja z obrodom;
•    Ustreznosti dopolnilne sadnje z razvojem načrtovanja spremljanja uspešnosti izbranih provenienc in prenosa genov na posameznih rastiščih;
•    Ustreznosti ohranjanja genetske pestrosti od sestoja do sestoja, vključno z ukrepi za uspešnost sadnje in ukrepov v mladih razvojnih fazah gozda na presojo ustreznosti provenienc za posamezna rastišča in gozdnogojitvene sisteme;
ter z razvojem inovativnih tehnik pridobivanja, dodelave in shranjevanja semena, proizvodnje, sadnje in zaščite sadik gozdnega drevja po sadnji v gozdu, spremljanja strukturno-morfoloških in fizioloških kazalnikov stanja sadik ter baz podatkov in tehnik mikorizacije sadik gozdnega drevja z rastišču ustreznimi vrstami in sevi mikoriznih vrst gliv.
Projekt poteka v okviru 4 delovnih skupin (DS), v vsaki je več aktivnosti. Časovnica z navedbo odgovorne osebe in inštitucije za posamezno DS in aktivnost je v priponki.

SHIFT + A