na glavno vsebino
Seznam projektov

Strokovna izhodišča ter smernice za gospodarjenje z gozdovi na hudourniških območjih (CRP V4-2212)

Strokovna izhodišča ter smernice za gospodarjenje z gozdovi na hudourniških območjih (CRP V4-2212)
Status
Aktiven
Vodja projekta
Oddelek
Oddelek za gozdno ekologijo
Partnerji
GIS (vodilni partner)

Naslov:

Strokovna izhodišča ter smernice za gospodarjenje z gozdovi na hudourniških območjih

Drafting of the platform and guidelines for forest management in torrential forest areas

Vodilni partner:

Gozdarski inštitut Slovenije

Trajanje projekta:

36 mesecev (1. 10. 2022 – 30. 9. 2025)

Skupna vrednost projekta:

250.000 €

Financiranje:

Projekt (CRP V4-2212) »Strokovna izhodišča ter smernice za gospodarjenje z gozdovi na hudourniških območjih« po javnem razpisu za izbiro raziskovalnih projektov Ciljnega raziskovalnega programa »Naša hrana, podeželje in naravni viri« v letu 2022, financirata Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (50 %) ter Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (50 %).

Glavni izzivi, ki jih naslavlja projekt:

 • Gozdovi v hudourniških območjih so zaradi vse pogostejših in obsežnejših ekstremnih vremenskih dogodkov zelo podvrženi erozijskim procesom, kar lahko trajno zmanjša proizvodno sposobnost rastišč ter hidrološko, varovalno in zaščitno funkcijo gozdov.
 • Pri gospodarjenju z gozdovi v hudourniških območjih je potrebno posebno pozornost nameniti ukrepom za zmanjšanje erozijske ogroženosti tal, tako z vidika gradnje in vzdrževanja gozdnih prometnic kot tudi gozdogojitvenih ukrepov.
 • Smernice in prilagojeni ukrepe za gospodarjenje z gozdovi v hudourniških območjih, ki se nanašajo  na gozdnogojitvene ukrepe z vidika zagotavljanja stabilnosti sestojev in varovanja tal pred delovanjem erozije, na zmanjševanja nevarnosti lesenega plavja ob in v strugah hudournikov, pa tudi na primernost in specifičnost gradnje gozdnih prometnic v hudourniških območjih.

Cilji projekta:

 • Definirati, kaj so »hudourniška območja« in pripraviti način določanja hudourniških območij v gozdovih v Sloveniji,
 • Pripraviti način in merila za klasifikacijo hudourniških območij v gozdovih v Sloveniji,
 • Določiti način priprave kart hudourniških območij v gozdovih za Slovenijo,
 • Pripraviti smernice in ukrepe za gospodarjenje z gozdovi v hudourniških območjih,
 • Pripraviti predlog za (so)financiranje ukrepov za gospodarjenje z gozdovi v hudourniških območjih,
 • Opraviti raziskave na področju varstva pred erozijo s predlogi za ukrepe in objekte, ki tako varstvo zagotavljajo,
 • Pripraviti smernice oziroma izhodišča za spremembo Zakona o gozdovih, ki bi bil pravna podlaga za ukrepanje v hudourniških območjih.

Cilj projekta je nadgradnja obstoječega znanja o gospodarjenja z gozdovi v hudourniških območjih. Pripravili bomo smernice in prilagojene ukrepe za gospodarjenje z gozdovi v hudourniških območjih, ki se nanašajo na gozdnogojitvene ukrepe z vidika zagotavljanja stabilnosti sestojev in varovanja tal pred delovanjem erozije, na zmanjševanja nevarnosti lesenega plavja ob in v strugah hudournikov, pa tudi na primernost in specifičnost gradnje gozdnih prometnic v hudourniških območjih.


Glavni rezultati projekta:

 • Poglavitni rezultati, ki jih v sklopu tega projekta želimo doseči so sledeči:
 • Pregled in dopolnitev strokovne terminologije, povezane s hudourniškimi območji v gozdu,
 • Metodologija in merila določanja hudourniških območij v gozdovih v Sloveniji ter njihova klasifikacija glede na podvrženost k eroziji,
 • Metodologija za pripravo kart hudourniških območij v gozdovih v Sloveniji,
 • Smernice in ukrepi za gospodarjenje z gozdovi v hudourniških območjih ter predlogi za njihovo (so)financiranje,
 • Pregled primernih ukrepov in tehničnih rešitev, ki zagotavljajo varstvo pred erozijo v gozdu,
 • Smernice za spremembo Zakona o gozdovih za ukrepanje v hudourniških območjih,
 • Prenos znanja deležnikom in predstavitev našega dela in ugotovitev v sklopu delavnic za strokovno in širšo javnost.

Delovni sklopi projekta so:

DS1 - Vsebinsko in finančno upravljanje projekta

DS2 - Definiranje hudourniških območij v gozdovih ter njihova klasifikacija

DS3 ‐ Smernice in ukrepi za gospodarjenje z gozdovi v hudourniških območjih

DS4 ‐ Smernice za spremembo Zakona o gozdovih za ukrepanje v hudourniških območjih

DS5 ‐ Vključitev deležnikov in širše javnosti


Rezultati:

DS1 - Vsebinsko in finančno upravljanje projekta

DS2 - Definiranje hudourniških območij v gozdovih ter njihova klasifikacija

Poročilo 1: Definicije strokovnih terminov in predlog metodologije določanja hudourniških območij v gozdovih v Sloveniji
Vmesno poročilo za DS2, nalogi 2.1.1. in 2.1.2

Poročilo 6: Priprava metodologije za določanje hudourniških območij v gozdovih v Sloveniji ter načina in meril za njihovo klasifikacijo, metodologija za pripravo prostorskih prikazov hudourniških območij v gozdovih za Slovenijo in prostorski prikaz hudourniških območij v gozdovih v izbranih pilotnih območjih
Vmesno poročilo za DS2, naloge 2.2, 2.3 in 2.4

DS3 ‐ Smernice in ukrepi za gospodarjenje z gozdovi v hudourniških območjih

Poročilo 5: Terenski ogledi stanja ožjih hudourniških območij in gozdne infrastrukture po katastrofalnih hudourniških poplavah julija in avgusta 2023
Vmesno poročilo za DS3, naloga 3.1

DS4 ‐ Smernice za spremembo Zakona o gozdovih za ukrepanje v hudourniških območjih

Poročilo 2: Deležniki ter njihove pristojnosti in interesi pri gospodarjenju z gozdovi na hudourniških območjih 
Vmesno poročilo za DS4, naloga 4.1.  

Poročilo 7: Zakonodajni okvir za gospodarjenje z gozdovi v hudourniških območjih.
Vmesno poročilo za DS4, naloga 4.2

DS5 ‐ Vključitev deležnikov in širše javnosti

Poročilo 3: Dogodki za izmenjavo znanj ter informacij meddeležniki in splošno javnostjo (Ogled potencialnega pilotnega območja Hidrološki sistem Kamniške Bistrice)
Vmesno poročilo za DS5, naloga 5.1

Poročilo 4: Dogodki za izmenjavo znanj ter informacij med deležniki in splošno javnostjo (Ogled potencialnega pilotnega območja
Občina Železniki) 
Vmesno poročilo za DS5, naloga 5.1

Poročilo 5: Dogodki za izmenjavo znanj ter informacij med deležniki in splošno javnostjo (Delavnica “Smernice za gospodarjenje z gozdovi na hudourniških območjih v luči nedavnih ujm”)
Vmesno poročilo za DS5, naloga 5.1
 

 DELAVNICA: »Smernice za gospodarjenje z gozdovi na hudourniških območjih v luči nedavnih ujm«    17.10.2023

Program delavnice: Program delavnice »Smernice za gospodarjenje z gozdovi na hudourniških območjih v luči nedavnih ujm«

Predstavitev 1: Predstavitev projekta (dr. Urša Vilhar)

Predstavitev 2: Stanje in perspektive urejanja hudourniških območij v Sloveniji (mag. Jože Papež, Hidrotehnik d.o.o.)

Predstavitev 3: Poškodovanost gozdov v letu 2023 zaradi naravnih ujm in izzivi pri sanaciji (Darko Pristovnik, mag. Matjaž Guček, Marija Kolšek, dr. Aleš Poljanec)

Predstavitev 4: Lesno plavje v hudournikih (dr. Milan Kobal)

Predstavitev 5: Hudourniško nadzorništvo v Avstriji – Wildbachbetreung (DI Michael Schiffer, Wildbach- und Lawinenverbauung, Bundesministerium Land- und Forstwirtschaft, Regionen und Wasserwirtschaft, Avstrija)

Posnetki hudourniškega toka (Vir: DI Michael Schiffer): Posnetek 1   Posnetek 2   Posnetek 3   Posnetek 4

Videoposnetek delavnice: 

 

O delavnici smo pripravili tudi prispevek v Gozdarskem vestniku letnik 81, št. 10 (2023), v rubriki Gozdarstvo v času in prostoru, z naslovom »Delavnica Smernice za gospodarjenje z gozdovi na hudourniških območjih v luči nedavnih ujm na Gozdarskem inštitutu Slovenije«.  Povezava do objave.

 DELAVNICA»Biotehnični ukrepi v gozdnatih hudourniških območjih«   12.2.2024

Program delavnice: Program delavnice »Biotehnični ukrepi v gozdnatih hudourniških območjih«

Predstavitev 1: Pozdravni nagovor ter predstavitev ciljev in preliminarnih rezultatov projekta »Strokovna izhodišča ter smernice za gospodarjenje z gozdovi na hudourniških območjih« (dr. Nike Krajnc, dr. Urša Vilhar, mag. Erika Kozamernik, Gozdarski inštitut Slovenije)

Predstavitev 2: Predstavitev izvajalcev del gozdnega gradbeništva in portala MojGozdar (dr. Jaša Saražin, Gozdarski inštitut Slovenije)

Predstavitev 3: Stanje in trendi kompetenc pooblaščenih gozdarskih inženirjev na Inženirski zbornici Slovenije (IZS) (dr. Robert Robek, SiDG)

Predstavitev 4: Fleksibilne mrežne hudourniške pregrade (Tomaž Cej, Rejda d. o. o.)

Predstavitev 5: Sanacija erozijskega žarišča Jurež (Tadej Jeršič, APUS d. o. o.)

Predstavitev 6: Aktualne teme na področju urejanja voda v Sloveniji – nova strategija na področju urejanja voda, spremembe na področju vodarske zakonodaje, razmislek o možnostih sodelovanja vodarjev in gozdarjev (mag. Jože Papež, Hidrotehnik d. o. o.)

 

SHIFT + A