na glavno vsebino
Seznam projektov

Naravni procesi obnove v bukovih gozdovih po motnjah (J4-4542)

Naravni procesi obnove v bukovih gozdovih po motnjah (J4-4542)
Status
Aktiven
Vodja projekta
Oddelek
Oddelek za gozdno fiziologijo in genetiko
Partnerji
Laboratorij za okoljsko mikrobiogijo Inštituta za mikrobiologijo Češke akademije znanosti

Naslov projekta:

Naravni procesi obnove v bukovih gozdovih po motnjah

Natural regeneration processes in beech forests after disturbance

 

Vrsta projekta: Manjši temeljni raziskovalni projekt – skupni raziskovalni projekt z GAČR

Financer: Javna agencija za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost Republike Slovenije (ARIS)

Pogodbena sredstva: 300.000,00 EUR

Šifra projekta: J4-4542

Vodja projekta: Dr. Tanja Mrak

Oddelek: Oddelek za gozdno fiziologijo in genetiko

Trajanje: 1. 11. 2022-31. 10. 2025

 

Vsebina projekta

Gozdovi vsebujejo velike količine ogljika in tako prispevajo h globalnemu skladiščenju ogljika, zaradi česar so ključni sestavni del njegovega krogotoka. Sečnja gozdov in naravne motnje so dogodek v razvoju gozdnega ekosistema, pri katerem se gozdna tla spremenijo iz ponora ogljika v njegov začasni vir, vendar pa ni znano, koliko časa traja ta učinek. Način gospodarjenja z gozdom spremeni biotsko pestrost mikrobnih združb v tleh in nesorazmerno vpliva na različne skupine talnih mikroorganizmov ter procese, pri katerih sodelujejo. V projektu želimo raziskati vpliv motenj v gozdovih na ekosistemske funkcije, biotsko pestrost talnih mikroorganizmov, ter ekosistemske procese, v katere so talni mikroorganizmi vključeni, vključno s primarno produkcijo, dekompozicijo, kroženjem hranil ter kemijskimi lastnostmi tal. To ne bo samo prispevalo k oceni vpliva motenj, temveč bo tudi bistveno povečalo naše razumevanje delovanja mikrobioma gozdnih tal. Raziskave bodo potekale na ploskvah jelovo-bukovih gozdov visokega Krasa v Sloveniji. Cilji projekta so določiti ugotoviti vpliv motenj v gozdnih sestojih na lastnosti in procese v gozdnem ekosistemu, opisati razvoj mikrobnih združb v procesu naravne obnove (Slika 1) in določiti, kako se v gozdnih tleh spreminjajo funkcije mikrobov in mikrobnih ekosistemskih procesov. Rezultati bodo uporabni za razumevanje učinkov gospodarjenja z gozdnimi sestoji, kot tudi naravnih motenj.

Slika 1: Naravna regeneracija vrzeli v bukovo-jelovem gozdu (Foto: T. Mrak)

 

Projekt je razdeljen na več delovnih sklopov, katerih izvedba je načrtovana v skladu s Sliko 2.

DS1 – Lastnosti in procesi v gozdnem ekosistemu po motnji

DS2 – Vpliv motenj v sestoju na mikrobne združbe

DS3 – Funkcija talnih mikroorganizmov v vrzelih

DS4 – Integracija podatkov za razumevanje mikrobnih procesov tal tekom naravne regeneracije lokalno ter na večji prostorski skali

DS5 – Upravljanje in diseminacija projekta

Slika 2: Načrt izvedbe projekta.

 

Projekt poteka v sodelovanju z Laboratorijem za okoljsko mikrobiogijo Inštituta za mikrobiologijo Češke akademije znanosti. Sodelovanje Laboratorija za okoljsko mikrobiologijo financira GAČR (Grantová Agentura České Republiky - Czech Science Foundation) v okviru sporazuma WEAVE.

 

 

Bibliografske reference

(v nastajanju)

SHIFT + A