na glavno vsebino
Seznam projektov

Hrasti za gozdove in gozdarstvo v prihodnosti: Quercus robur versus Quercus petraea (J4-4541)

Hrasti za gozdove in gozdarstvo v prihodnosti: Quercus robur versus Quercus petraea  (J4-4541)
Status
Aktiven
Vodja projekta
Oddelek
Oddelek za gozdno fiziologijo in genetiko
Partnerji
Gozdarski inštitut Slovenije (vodilni); Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za Agronomijo; Inštitut Jožef Stefan

VSEBINA PROJEKTA

Kratek opis: Projekt se osredotoča na dve ekološko in gospodarsko pomembni vrsti hrasta zmernega pasu, ki uspevata v Sloveniji: Q. robur in Q. petraea, in sicer na njuno prihodnjo razširjenost in potencial rasti. Za razumevanje zvez med podnebjem in rastjo obeh vrst je najprej potrebna zanesljiva identifikacija teh dveh simpatričnih in hibridnih vrst. Okoljski poskusi na mladih drevesih Q. robur in Q. petraea bodo razkrili njun funkcionalno-strukturni odziv na enake naravne okoljske razmere (vključno z vplivi abiotskih in mikrobnih dejavnikov tal) med obnavljanjem, tj. kritično fazo vzpostavljanja novega gozda. Ta del bo izveden v nižinskem hrastovem sestoju v Krakovskem gozdu, kjer v zadnjih letih redno beležijo propadanje in odmiranje hrasta Q. robur, zato sta vrednotenje in primerjava dinamike rasti in uspevanja Q. robur in Q. petraea na tej ploskvi ključna za napovedi razširjenosti obeh vrst hrasta v prihodnosti. Poleg tega nam bo razpoložljiva oprema v Krakovskem gozdu skupaj s podatki o drevesnih prirastkih, ki jih bomo pridobili v okviru pričujočega projekta, omogočili (1) oceno delovanja gozda v različnih okoljskih razmerah in (2) modeliranje potenciala rasti dreves v prihodnosti, kakor tudi modeliranje ekosistemske sekvestracije ogljika v ogroženih nižinskih sestojih Q. robur.

Zaradi lažje organizacije je projekt organiziran v petih delovnih sklopih (DS), ki bodo zajemali vse načrtovane dejavnosti in so predstavljeni s približno časovnico. Delovni sklop 5, namenjen upravljanju, obveščanju in razširjanju rezultatov projekta, bo podpiral vse delovne sklope, medtem ko so delovni sklopi 1-4 tematski:

  • DS1: Orodja za določanje Q. robur in Q. petraea;
  • DS2: Monitoring v odraslih hrastovih sestojih;
  • DS3: Uspevanje mladih dreves v naravnih razmerah;
  • DS4: Procesi ponora ogljika, integracija podatkov in modeliranje ter
  • DS5: Projektno vodenje in diseminacija.

Predlagana raziskava obsega pregled obstoječe literature in poenotenje obstoječih podatkov (tj. morfološke podatke za posodabljanje ključa za določanje drevesnih vrst, izbor lokacij), eksperimentalno delo (primerjava rasti mladih dreves Q. robur in Q. petraea v naravnih razmerah) in modeliranje (prihodnja uspešnost preučevanih hrastovih vrst v Sloveniji in s tem povezani ponori ogljika za preučevani ekosistem). Eksperimentalno delo bo razdeljeno na dva dela: (1) analiza odraslih hrastovih sestojev (DS1, DS2 in DS4) in (2) okoljski poskusi na mladih drevesih (DS3 in DS4).

Predlagana raziskava je kompleksna in združuje najnovejše znanje različnih raziskovalnih skupin, ki proučujejo gozdne ekosisteme na različnih časovnih in prostorskih skalah in združujejo napredne in dobro razvite metodologije z različnih področij, tj. gozdne genetike, drevesne biologije, ekofiziologije, mikologije in dendroekologije.

Delovni načrt projekta:

Slika. Časovnica projekta

Slika. Časovnica projekta

Slika: Krakovski gozd

Slika: Krakovski gozd – ogled potencialnih rastišč

 

OSEBNA IZKAZNICA PROJEKTA

Naslov projekta:

Hrasti za gozdove in gozdarstvo v prihodnosti: Quercus robur versus Quercus petraea

Oaks for future forests and forestry in Slovenia: Quercus robur versus Quercus petraea

Šifra projekta: J4-4541

Vrsta projekta: ARRS temeljni raziskovalni projekt

Vodja projekta: dr. Jožica Gričar

Pogodbena sredstva: 300.000,00 EUR

Trajanje projekta: 1. 10. 2022―30. 9. 2025

Financer: Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS)

 

 

 

 

Kontakt:

dr. Jožica Gričar

Oddelek za gozdno fiziologijo in genetiko, Gozdarski inštitut Slovenije

Večna pot 2, SI-1000 Ljubljana, Slovenija

Tel.: 01 200 78 53

E-mail: jozica.gricar@gozdis.si

SHIFT + A