na glavno vsebino

LIFE Integriran projekt za okrepljeno upravljanje Nature 2000 v Sloveniji

LIFE INTEGRIRANI PROJEKT ZA OKREPLJENO IZVAJANJE NATURE 2000 V SLOVENIJI

Tehnični podatki o projektu:
Akronim projekta: LIFE IP NATURA.SI
Številka projekta: LIFE17 IPE/SI/000011
Trajanje projekta: 5. sept. 2018  -  31. dec. 2026
Vrednost projekta: 17.007.204  €
Prispevek Evropske komisije:  10,2 milijona €

Cilji projekta:

 1. Izboljšati stanje ohranjenosti izbranih vrst in habitatnih tipov z izvajanjem določenih ukrepov v projektnih območjih, ki so dodeljeni v PUN (Program upravljanja območij Natura 2000).
 2. Izboljšati upravljanje Natura 2000 in izvajanje ukrepov navedenih v PUN z večanjem zmogljivosti ključnih akterjev, ki se ukvarjajo z ohranjanjem narave v Sloveniji.
 3. Izboljšati znanje o določenih vrstah, habitatnih tipih in Natura 2000 območjih, vključiti izboljšan in bolj učinkovit monitoring, z vzpostavljeno dolgoročno nacionalno monitoring shemo.
 4. Izboljšati osveščenost in stopnjo informiranja o Natura 2000 vrstah, habitatnih tipih in Natura 2000 območjih.

Pilotna območja:

 1. Ličenca pri Poljčanah (SI3000214)
 2. Volčeke (SI3000213)
 3. Boč, Haloze in Donačka gora (SI3000118)
 4. Dravinja s pritoki (SI3000306)
 5. Dravinjska dolina (SI5000005)
 6. Slovenska Istra (SI3000212)
 7. Kamniško – Savinjske Alpe (SI3000264)
 8. Grintovci (SI5000024)

Aktivnosti Gozdarskega inštituta Slovenije

GIS je vključen v sledeče aktivnosti: A.1, A.3, A.4, A.6, C.1, C.3, C.5, C.7, D.1, E.1, E.2, E.3, E.4, E.6, F.1.

Projekt LIFE-IP NATURA.SI je vseslovenski in temelji na sodelovanju med različnimi sektorji in deležniki z namenom izboljšanja upravljanja in izvajanja Programa upravljanja območij Natura 2000 (PUN 2000). Projekt zasleduje štiri specifične cilje, ki so vezani na konkretne akcije varstva narave na terenu, na izboljšanje upravljanja Nature 2000, na izboljšanje vedenja o posameznih vrstah/habitatnih tipih ter na izboljšanje komuniciranja. Posebnost integriranih LIFE projektov je vključevanje uporabe drugih virov financiranja EU za doseganje skupnih ciljev (kmetijski, strukturni, regionalni, raziskovalni ali nacionalni skladi in naložbe zasebnega sektorja).

Na Gozdarskem inštitutu Slovenije (GIS) projektne vsebine vodi doc. dr. Lado Kutnar. Pri projektnih nalogah sodelujemo tudi z ekipo strokovnjakov Zavoda za gozdove Slovenije. Glavne naloge, katere v projektu opravlja GIS, so vezane na dva prednostna gozdna habitatna tipa, in sicer 9180* Javorovi gozdovi v grapah in na pobočnih gruščih ter 91E0* Obrečna vrbovja, jelševja in jesenovja. Na omenjenih habitatnih tipih v treh Natura 2000 pilotnih območjih (Ličenca pri Poljčanah (SI3000214), Boč, Haloze in Donačka gora (SI3000118), Kamniško – Savinjske Alpe (SI3000264) in Grintovci (SI5000024)) gozdarski strokovnjaki ugotavljamo njihovo izhodiščno stanje in pripravljamo predlog za izvajanje ohranitvenih ukrepov  za usmerjanje razvoja in obstoj gozdov teh habitatnih tipov. Sestoji obeh habitatnih tipov so ogroženi zaradi različnih dejavnikov in so po večini v slabem ali neugodnem stanju. Pripravljen in testiran bo tudi predlog monitoring protokola za izbrana prednostna habitatna tipa in 3 izbrane Natura 2000 mahove.

V projektu bo GIS analiziral in izdelal modele habitatne primernosti za 7 izbranih Natura 2000 gozdnih vrst (2 vrsti sov in 5 hroščev) v sodelovanju z Nacionalnim inštitutom za biologijo. Analizirali bomo še stanje 3 izbranih vrst Natura 2000 mahov (analizirali glavne vrzeli v znanju za 3 izbrane vrste mahov, pripravili predloge za odpravo vrzeli, opravili raziskavo pokritosti ciljnih vrst mahov z obstoječo nacionalno shemo monitoringa). V okviru projekta se projektni sodelavci udeležujemo različnih delavnic za usposabljanje zaposlenih za izboljšano upravljanje območij Natura 2000, za boljše komuniciranje in ozaveščanje javnosti.

SHIFT + A