na glavno vsebino
dr. Nikica Ogris

Oddelek za varstvo gozdov

dr. Nikica Ogris

FUNKCIJEvodja Mikoteke in herbarija, fitosanitarni preglednik, skrbnik e-varstva gozdov, skrbnik Boletus informaticus, skrbnik SQL strežnika, skrbnik ArcGIS strežnika

PODROČJE DELAvarstvo gozdov, fitopatologija, ekološko modeliranje, informacijske tehnologije

Življenjepis

Izobrazba

 • Osnovna šola: 1983-1991, Osnovna šola »Boris Kidrič«, Rogaška Slatina
 • Srednja šola: 1991-1995, Gimnazija Lava, Celje
 • Dodiplomski študij: 1995-1999, Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire, univerzitetni študij. Naslov diplomske naloge: Viri in pomen informacij za gozdne posestnike pri gospodarjenju z gozdom na območju Solčave. Mentor in somentor: doc. dr. Janez Krč, dr. Mirko Medved (13.9.2002)
 • Podiplomski študij: 2002–2007, podiplomski študij bioloških in biotehniških znanosti, znanstveno področje gozdarstvo in obnovljivi gozdni viri. Mentor: prof. dr. Maja Jurc. Naslov doktorske disertacije: Model zdravja gozdov v Sloveniji.

Zaposlitev
od 1.12.2002 naprej na Gozdarskem inštitutu Slovenije. Trenutno na delovnem mestu višji znanstveni sodelavec.

Posebna znanja

 • modeliranje razvoja, pojavljanja in tveganja zaradi škodljivih abiotskih in biotskih dejavnikov v gozdu;
 • metode strojnega učenja;
 • upravljanje in razvoj v ESRI ArcGIS Server, delo z geografskimi informacijskimi sistemi;
 • razvoj aplikacij v .NET okolju (Microsoft Visual Studio);
 • razvoj mobilnih aplikacij za Android (Android Studio);
 • upravljanje podatkovnih zbirk: Microsoft SQL Server;
 • izdelava spletnih strani in razvoj spletnih aplikacij ter storitev.

Prosto dostopne objave v Repozitoriju Sci Vie

Primož Simončič in Mitja Ferlan in Marko Kovač in Lado Kutnar in Tom Levanič in Nikica Ogris in Špela Planinšek in Matej Rupel in Iztok Sinjur in Mitja Skudnik in Daniel Žlindra in Jure Žlogar in Saša Vochl (2016) Poročilo o spremljanju stanja gozdov za leto 2015. Drugo. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Nikolaj Torelli in Jošt Jakša in Tom Levanič in Robert Brus in Lado Kutnar in Nikica Ogris in Dušan Jurc in Damjan Oražem in Marjana Westergren in Hojka Kraigher in Gregor Božič in Janez Krč in Miha Humar (2016) Sistemski problemi obnove gozdov: povzetki referatov 3. znanstvenega srečanja Gozd in les, Ljubljana, 24. novembra 2016. Drugo. Gozdarski inštitut Slovenije, Založba Silva Slovenica , Ljubljana.

Gregor Božič in Matjaž Čater in Mitja Ferlan in Maarten De Groot in Tine Hauptman in Domen Finžgar in Katarina Flajšman in Anže Japelj in Dušan Jurc in Marko Kovač in Hojka Kraigher in Lado Kutnar in Tom Levanič in Aleksander Marinšek in Nikica Ogris in Matej Rupel in Primož Simončič in Iztok Sinjur in Mitja Skudnik in Andrej Verlič in Urša Vilhar in Saša Vochl in Marjana Westergren in Daniel Žlindra (2015) 30 let spremljanja stanja gozdov v Sloveniji. Strokovna knjiga. Gozdarski inštitut Slovenije, Založba Silva Slovenica , Ljubljana.

Primož Simončič in Marko Kovač in Matjaž Čater in Tom Levanič in Lado Kutnar in Nikica Ogris in Matej Rupel in Iztok Sinjur in Mitja Skudnik in Urša Vilhar in Daniel Žlindra (2015) Poročilo o spremljanju stanja gozdov za leto 2014: Vsebinsko poročilo o spremljanju stanja gozdov v l. 2014 v skladu s Pravilnikom o varstvu gozdov (2009). Tehnično poročilo. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Kaja Virant in Nikica Ogris (2015) Vpliv žledoloma na rast populacije šesterozobega in osmerozobega lubadarja v okolici Domžal v 2014 : raziskovalna naloga. Drugo. Gozdarski inštitut Slovenije.

Primož Simončič in Marko Kovač in Tom Levanič in Nikica Ogris in Matej Rupel in Iztok Sinjur in Mitja Skudnik in Urša Vilhar in Daniel Žlindra (2014) Poročilo o spremljanju stanja gozdov za leto 2013 : [vsebinsko poročilo o spremljanju stanja gozdov v l. 2013 v skladu s pravilnikom o varstvu gozdov (2009)]. Drugo. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Nikica Ogris in Andrej Piltaver in Dušan Jurc (2014) Ocena potencialnega obroda samoniklih tržnih vrst gob v slovenskih gozdovih. Acta Silvae et Ligni (103). str. 67-84. ISSN 2335-3112

Andrej Verlič in Mitja Ferlan in Katarina Flajšman in Maarten De Groot in Tine Hauptman in Dušan Jurc in Lado Kutnar in Nikica Ogris in Mitja Skudnik in Daniel Žlindra in Urša Vilhar (2013) EMoNFUr - Zasnova mreže za spremljanje stanja nižinskega gozda in pogozditev vurbanem prostoru v Lombardiji in urbanega gozda v Sloveniji (Life+ 10 ENV/IT/000399) : poročilo o izvajanju projekta : po pogodbi štev. 356-23/2010-6. Projektno poročilo. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Andrej Verlič in Mitja Ferlan in Katarina Flajšman in Maarten De Groot in Tine Hauptman in Dušan Jurc in Lado Kutnar in Nikica Ogris in Mitja Skudnik in Daniel Žlindra in Urša Vilhar (2013) EMONFUR - Zasnova mreže za spremljanje stanja nižinskega gozda in pogozditev vurbanem prostoru v Lombardiji in urbanega gozda v Sloveniji (Life+ 10 ENV/IT/000399) : poročilo o izvajanju projektne naloge: po pogodbi štev. 2330-12-85-0004. Projektno poročilo. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Nikica Ogris in Dušan Jurc (2013) Bolezni drevja, ki so bile določene v okviru poročevalske, prognostične in diagnostične službe za gozdove v Sloveniji v obdobju 1982-2012. Acta Silvae et Ligni (102). str. 31-42. ISSN 2335-3112

Primož Simončič in Mitja Ferlan in Tom Levanič in Nikica Ogris in Matej Rupel in Iztok Sinjur in Mitja Skudnik in Urša Vilhar in Daniel Žlindra in Marko Kovač (2013) Poročilo o spremljanju stanja gozdov za leto 2012 : vsebinsko poročilo o spremljanju stanja gozdov v l. 2012 v skladu s pravilnikom o varstvu gozdov (2009). Drugo. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Primož Simončič in Matjaž Čater in Mitja Ferlan in Lado Kutnar in Tom Levanič in Nikica Ogris in Matej Rupel in Iztok Sinjur in Mitja Skudnik in Andrej Verlič in Urša Vilhar in Daniel Žlindra in Marko Kovač (2012) Poročilo o spremljanju stanja gozdov za l. 2011 : vsebinsko poročilo o spremljanju stanja gozdov v l. 2011 v skladu s Pravilnikom o varstvu gozdov (2009). Drugo. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Nikica Ogris (2012) Prognostične osnove za varstvo gozdov Slovenije. Znanstvena knjiga. Gozdarski inštitut Slovenije, Založba Silva Slovenica , Ljubljana.

Primož Simončič in Mitja Skudnik in Gal Kušar in Saša Vochl in Nikica Ogris in Tom Levanič in Lado Kutnar in Matej Rupel in Daniel Žlindra in Mitja Ferlan in Andrej Verlič in Marko Kovač (2011) Poročilo o projektni nalogi FutMon LIFE07ENV/D/000218, Mejnik 5: po pogodbi o sofinanciranju projektne naloge LIFE07ENV/D/000218 »Further Developement and Implementation of an EU‐Level Forest Monitoring System«, št.: MKGP 2311‐11‐000060. Projektno poročilo. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Andreja Ferreira in Tine Premrl in Nikica Ogris in Anže Japelj in Jaka Klun in Mitja Skudnik in Robert Robek in Tina Jemec in Špela Jagodic (2011) Strokovne podlage Programa ohranjanja kmetij in podeželja v gorskem in hribovitem svetu z omejenimi možnostmi gospodarjenja. Projektno poročilo. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Primož Simončič in Mitja Skudnik in Gal Kušar in Saša Vochl in Nikica Ogris in Tom Levanič in Daniela Stojanova in Robert Krajnc in Dušan Jurc in Lado Kutnar in Matej Rupel in Daniel Žlindra in Mitja Ferlan in Andrej Verlič in Urša Vilhar in Marko Kovač (2010) Poročilo o projektni nalogi FutMon LIFE07ENV/D/000218 : 3. mejnik. Projektno poročilo. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Primož Simončič in Mitja Skudnik in Gal Kušar in Saša Vochl in Nikica Ogris in Tom Levanič in Daniela Stojanova in Robert Krajnc in Špela Jagodic in Dušan Jurc in Lado Kutnar in Matej Rupel in Daniel Žlindra in Mitja Ferlan in Andrej Verlič in Urša Vilhar in Marko Kovač (2010) Poročilo o projektni nalogi FutMon LIFE07ENV/D/000218: mejnik 4. Drugo. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Mitja Ferlan in Marko Kovač in Tom Levanič in Gal Kušar in Lado Kutnar in Nikica Ogris in Matej Rupel in Mitja Skudnik in Mihej Urbančič in Andrej Verlič in Urša Vilhar in Daniel Žlindra in Primož Simončič (2010) Poročilo o spremljanju stanja gozdov za l. 2009 : vsebinsko poročilo o spremljanju stanja gozdov v l. 2009 v skladu s Pravilnikom o varstvu gozdov (2009). Drugo. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Primož Simončič in Mitja Skudnik in Nikica Ogris in Tom Levanič in Matjaž Čater in Daniela Stojanova in Lado Kutnar in Matej Rupel in Daniel Žlindra in Tinca Brišnik in Mitja Ferlan in Andrej Verlič in Urša Vilhar in Marko Kovač in Dušan Jurc (2009) Poročilo o projektni nalogi FutMon LIFE07ENV/D/000218 : 2. mejnik. Drugo. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Nikica Ogris in Dušan Jurc (2008) Slečeva rja (Chrysomyxa rhododendri) je zelo močno poškodovala smrekovo mladje na severnem pobočju Kriške gore. Drugo. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Nikica Ogris in Dušan Jurc (2008) Češnjeva listna pegavost, ki jo povzroča gliva Blumeriella jaapii, se je razmahnila v vlažnem letu 2008. Tehnično poročilo. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Nikica Ogris in Dušan Jurc (2008) Suša je omogočila nekaterim endofitom in fakultativnim parazitom povzročiti poškodbe bukve na področju Reštanja, Bohor. Drugo. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Dušan Jurc in Nikica Ogris (2008) Mraznica (Armillaria sp.) ogroža drevored divjega kostanja (Aesculus hippocastanum) pri gradu Brdo pri Kranju. Drugo. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Nikica Ogris in Dušan Jurc (2008) Najdba glive Chalara fraxinea T. Kowalski v Sloveniji. Drugo. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Dušan Jurc in Nikica Ogris in Barbara Piškur (2008) Odmiranje listja puhastega hrasta in nekatere druge poškodbe drevja v GGO Sežana v letu 2008. Drugo. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Nikica Ogris (2006) Pregled učinkov vremena in podnebja - odstopanj od običajnih razmer - na gozdove v zadnjih 20 letih: poročilo projekta. Projektno poročilo. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Dušan Jurc in Nikica Ogris in Andrej Kobler in Lado Kutnar in Gregor Božič in Klemen Bergant in Primož Simončič in Urša Vilhar in Tom Levanič in Hojka Kraigher in Maja Jurc in Matjaž Čater in Gal Kušar in Andreja Ferreira in M. Westergren in Barbara Štupar in Iztok Sinjur in Lučka Kajfež-Bogataj in Zalika Črepinšek (2006) Vpliv klimatskih sprememb na gozdne ekosisteme : zaključno poročilo o rezultatih opravljenega raziskovalnega dela na projektu v okviru ciljnega raziskovalnega programa (CRP)"Konkurenčnost Slovenije 2001-2006". Projektno poročilo. Gozdarski inštitut Slovenije.

Mirko Medved in Nikica Ogris in Jaka Klun in Boštjan Košir in Rafael Vončina (2005) Koledarski čas in učinki dela z žičnimi napravami Syncrofalke na Tolminskem. Zbornik gozdarstva in lesarstva (77). str. 113-142. ISSN 0351-3114

Dušan Jurc in Nikica Ogris (2005) Končno poročilo o rezultatih opravljenega raziskovlanega dela v okviru pogodbe št. 2311-05-000175 o dodatni proučitvi glive povzročiteljice javorovega raka: poročilo velja za obdobje od 6.9.2005 do 1.12.2005. Projektno poročilo. Gozdarski inštitut Slovenije.

Nikica Ogris in Sašo Džeroski in Maja Jurc (2004) Dejavniki vetroloma na primeru vetroloma na Pokljuki. Zbornik gozdarstva in lesarstva (74). str. 59-76. ISSN 0351-3114

Dušan Jurc in Nikica Ogris in Andrej Piltaver in Amadeo Dolenc (2004) Seznam vrst in razširjenost makromicet v Sloveniji z analizo stopnje ogroženosti: ciljni raziskovalni program "Konkurenčnost Slovenije 2001-2006". Projektno poročilo. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Mirko Medved in Živan Veselič in Jure Kraigher in Janja Lukan in Dragan Matijašić in Robert Ogrizek in Branko Valjavec in Jaka Klun in Robert Krajnc in Nikica Ogris in Robert Robek in Rok Pisek in Branko Valjavec (2002) Standardi za opravljanje nalog javne gozdarske službe. Projektno poročilo. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Robert Robek in Nevenka Bogataj in Jaka Klun in Nike Krajnc in Robert Mavsar in Nikica Ogris in Mitja Piškur in Mirko Medved (2002) Napredek pridobivanje in rabe lesa za razvoj podeželja v občini Solčava : študija = Forest operation improvements for rural development in Slovenia : case study. Projektno poročilo. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Jaka Klun in Mirko Medved in Nikica Ogris in Robert Robek (2002) Metodologija spremljanja spravila lesa z žičnim žerjavom. Projektno poročilo. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

SHIFT + A