na glavno vsebino
dr. Ana Brglez

Oddelek za varstvo gozdov

dr. Ana Brglez

FUNKCIJEfitosanitarna preglednica, raziskovalka

PODROČJE DELAvarstvo gozdov, gozdna fitopatologija

Življenjepis

Izobrazba

Osnovna šola: 1997 – 2005, Osnovna šola Sava Kladnika Sevnica

Srednja šola: 2005 – 2009, Gimnazija Celje – Center

Študij 1. stopnje: 2009 – 2012, Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire, univerzitetni študijski program. Zaključek študija z dodatnimi izbirnimi predmeti.

Študij 2. stopnje: 2012 – 2015, Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire, magistrski študijski program, smer: Ohranjanje narave, rekreacija in turizem v gozdnem prostoru. Naslov magistrskega dela: Sestojna dinamika gozdnih rezervatov Tisovec in Repiško. Mentor in somentor: doc. dr. Thomas Andrew Nagel in prof. dr. Jurij Diaci (11.2.2015).

Študij 3. stopnje: 2017 – 2022, Univerza v Ljubljani, interdisciplinarni doktorski študijski program Bioznanosti, znanstveno področje: Upravljanje gozdnih ekosistemov. Naslov doktorske disertacije: Antagonizem med glivo Eutypella parasitica in izbranimi vrstami gliv v lesu odmrlih vej gorskega javorja (Acer pseudoplatanus). Mentor: dr. Nikica Ogris (14.10.2022).

Zaposlitev
Od 1.10.2017 zaposlena na Gozdarskem inštitutu Slovenije.

SHIFT + A