Boljše spremljanje stanja evropskih gozdov bo državam pomagalo ublažiti podnebne spremembe in se jim prilagoditi.

"Naš splošni cilj je pomagati Evropi pri prehodu v podnebno nevtralno in odporno družbo in gospodarstvo," pravi Johannes Breidenbach, koordinator novega EU projekta PathFinder.

"Ciljno usmerjene politične odločitve temeljijo na zanesljivih informacijah o stanju in prihodnjem razvoju gozdnih virov," pravi Breidenbach.

V štiriletnem projektu PathFinder, ki ga financira EU, sodeluje 23 raziskovalnih organizacij iz vse Evrope, med njimi tudi Gozdarski inštitut Slovenije. Cilj projekta je kako izboljšati zmogljivost trenutnih sistemov spremljanja stanja gozdov v Evropi in tako prispevati k povečanju skladiščenje ogljika ter zaustaviti izgube biotske raznovrstnosti v gozdovih.

Gozdovi so osrednjega pomena za evropsko gospodarstvo, podnebje in biotsko raznovrstnost

Cilj projekta PathFinder je najprej razviti skupni sistem spremljanja evropskih gozdov, ki bo temeljil na obstoječem sistemu nacionalnih gozdnih inventur in sistemov monitoringa. To je pomembno, ker usklajeno spremljanje gozdov zagotavlja posodobljene in dosledne informacije o emisijah toplogrednih plinov iz gozdov po vsej Evropi.

- Tudi med sosednjimi državami obstajajo razlike v načinu izvajanja nacionalnih popisov gozdov, pravi Breidenbach.

- S projektom PathFinder bomo harmonizirali način zbiranja podatkov o gozdovih po Evropi in uskladili način izmenjave teh informacij.

Poleg tega EU zahteva politike, ki spodbujajo biogospodarstvo, temelječe na gozdovih, ki pomaga blažiti podnebne spremembe in spodbuja biotsko raznovrstnost.

- Trenutno je sprejemanje odločitev ovirano, ker manjkajo pravočasne in zanesljive informacije.

PathFinder shema projekta, avtor slike: NIBIO.

Metoda PathFinder za blaženje podnebnih sprememb v Evropi in prilagajanje nanje

Drugi cilj projekta PathFinder, ki ga financira EU, je razviti modele, s katerimi je mogoče predvideti, kako lahko evropski gozdovi prispevajo k blažitvi podnebnih sprememb in prilagajanju nanje po različnih scenarijih z uporabo različnih naravnih in socialno-ekonomskih dejavnikov.

- Tak sistem je potreben za spremljanje napredka pri doseganju ciljev, oblikovalci politik pa se lahko nenehno prilagajajo, ko so na voljo nove informacije, pravi Breidenbach.

To omogoča doseganje tretjega cilja, v okviru katerega si znanstveniki programa PathFinder skupaj z zainteresiranimi deležniki, vključno z oblikovalci politik, lastniki zemljišč, upravljavci gozdov ter strokovnjaki za ohranjanje narave in biotske raznovrstnosti, prizadevajo mobilizirati svoje razumevanje in dokaze na način, ki lahko pomaga povezati kratkoročne odločitve z dolgoročnimi rezultati ter tako zagotovi učinkovitejše in odpornejše načine gospodarjenja z gozdovi v prihodnje.

- Obstajajo številne možnosti, ki vodijo k prihodnji podnebno nevtralni Evropi. Naš pristop v projektu PathFinder je poiskati pot za evropske gozdove, ki prinaša najmanj kompromisov in največ sinergij med številnimi ekosistemskimi storitvami, ki jih zagotavljajo gozdovi," pravi Breidenbach.

 

Kontaktna oseba

  • Raziskovalec profesor Johannes Breidenbach, johannes.breidenbach@nibio.no
  • Telefon: (+47) 974 77 985
  • Twitter: @Jo_Breidenbach

Nacionalna kontaktna oseba

  • Raziskovalec Mitja Skudnik, mitja.skudnik@gozdis.si
  • Telefon: (+386) 1 200 7859

 

PathFinder Kick-Off skupinska fotografija, foto: Erling Fløistad, NIBIO.

 

Več o projektu PathFinder.