Sodelavci projekta LIFE-IP NATURA.SI z Gozdarskega inštituta Slovenije (GIS) in Zavoda za gozdove Slovenije (ZGS) smo junija in julija 2020 zahajali v gozdove na območju Natura 2000 na Boču, Halozah in na Donački gor. Tu se nahajajo gozdovi prednostnega habitatnega tipa 9180* Javorovi gozdovi v grapah in na pobočnih gruščih, katerih površino je bilo potrebno na novo kartirati, saj so sestoji tega habitatnega tipa po večini v neugodnem ali slabem stanju zaradi različnih dejavnikov.

Cilj kartiranja je bil preveriti ustreznost obstoječih con habitatnega tipa na terenu in vnesti dodatne sestoje, ki v preteklosti niso bili opredeljeni kot ta habitatni tip. Sestoje omenjenega habitatnega tipa prepoznano po prevladujočih drevesnih vrstah kot so: gorski javor (Acer pseudoplatanus), ostrolistni javor (Acer platanoides), gorski brest (Ulmus glabra), veliki jesen (Fraxinus excelsior), lipa (Tillia platyphyllos) in lipovec (Tilia cordata).

Za orientacijo na terenu in kartiranje smo uporabljali mobilno aplikacijo QField, v kateri so bili pripravljeni različni prostorski sloji (DOF, območja Natura 2000, obstoječe cone habitatnega tipa, sestoji z različnim deležem plemenitih listavcev, omrežje gozdnih cest in vlak, izohipse, IR posnetek krošenj, digitalni model krošenj, idr.)

Kako uspešni smo bili, kaj smo ugotovili in kaj je rezultat kartiranja si preberite na spletni strani Natura 2000. Novico sta pripravila doc. dr. Lado Kutnar z GIS in dr. Valerija Babij z ZGS.

Slika 1: Ekipa sodelavk in sodelavcev GIS in ZGS pri usklajevanju vsebinskih vprašanj in skartiranih sestojev habitatnega tipa 9180* po zaključku enega od mnogih terenskih dni v pilotnem območju Boč-Haloze-Donačka gora. (Foto: Lado Kutnar)