Ena od osrednjih aktivnosti Gozdarskega inštituta Slovenije v projektu LIFE-IP NATURA.SI je tudi razvoj in testiranje protokolov monitoringa gozdnih habitatnih tipov (HT). Aktivnosti potekajo v sodelovanju z Zavodom za gozdove Slovenije.

V sestojih HT 9180* Javorovi gozdovi v grapah in na pobočnih gruščih in 91E0* Obrečna vrbovja, jelševja in jesenovja, ki smo jih v letu 2020 skartirali na treh projektnih Natura 2000 območjih (Boč-Haloze-Donačka gora (SI3000118), Ličenca pri Poljčanah (SI3000214) in Kamniško-Savinjske Alpe (SI3000264)), smo za namen testiranja metode do sedaj izbrali preko 120 monitorinških ploskev. S ciljem, da bi v čim večji meri zajeli vse različne podtipe ciljnih HT, smo nekaj od teh ploskev postavili tudi v poplavnih gozdovih ob reki Muri. Na ploskvah izvajamo fitocenološki popis in dendometrijske meritve, ki predstavljajo tudi pomembne vhodne podatke za ugotovitev začetnega stanja na ploskvah. Na nekaterih monitorinških ploskvah bodo v okviru projekta izvedeni konkretni ukrepi za izboljšanje ohranjenosti HT. 

Način in namen dela sta opisana v novici na spletni strani natura2000.si, ki so jo pripravili sodelavci z Oddelka za gozdno ekologijo. Vabljeni k branju!

Slika 1: Primer izbora in označitve ploskve za test monitoringa gozdnih HT na terenu. Ploskev na sliki je postavljena v sestoju pobočnega velikojesenovja, ki predstavlja poseben podtip HT 9180* Javorovi gozdovi v grapah in na pobočnih gruščih. (foto: Ana Simčič)