Vecna pot 2, 1000 Ljubljana
Phone: +386-1-200 7800
Fax: +386-1-257 3589
e-mail: info@gozdis.si
Where are we?
sl
en
 

Vpliv klimatskih sprememb na kambijevo aktivnosti, nastajanje in zgradbo lesa ter produktivnost bukve (Fagus sylvatica L.) in smreke (Picea abies L.) v Sloveniji


Project status:  active
Project Leader: dr. Peter Prislan
Department: Oddelek za gozdno tehniko in ekonomiko
Project group: /
Partners: /

Scenariji klimatskih sprememb za Slovenijo predvidevajo dvig temperature, neenakomerno porazdelitev padavin in pogostejše ekstremne vremenske dogodke (npr. suše). Nedavni klimatski trendi kažejo izrazito segrevanje predvsem v pomladanskem in poletnem času, ki je skoraj dvakrat višje kot v sosednjih državah. Bukev (Fagus slyvatica L.) in smreka (Picea abies (L.) Karst.) sta najbolj pogosti in razširjeni drevesni vrsti v Sloveniji in torej ekološko in ekonomsko zelo pomembni. Raziskave o vplivu spreminjajočih okoljskih pogojev na porazdelitev vrst in produktivnost gozdov so ključne za ustrezno in učinkovito upravljanje z gozdovi. Številne fenološke študije so pokazale zamik pomladanskih in jesenskih fenofaz zaradi posledic globalnega segrevanja, rezultat pa je daljša vegetacijska doba. Kakšen je vpliv tovrstnih sprememb na debelinsko rast dreves, zgradbo ksilema ter posledično na lastnosti in kakovost lesa je še vedno relativno malo raziskano. Relativno malo je poleg tega znanega o intra-specifičnih prilagoditvenih (adaptivnih) strategijah, ki so ključne za obstoj rastlin oz. dreves v trenutnem okolju.

Glavni namen predloga projekta je raziskati vpliv okolijskih dejavnikov na mehanizme nastajanja lesa ter oceniti prilagoditveno sposobnost (plastičnost) bukve in smreke spreminjajočim okoljskim pogojem v Sloveniji. Specifični cilji projekta so (I) podrobneje raziskati mehanizme kambijeve celične produkcije ter sezonske dinamika nastajanja lesa, (II) raziskati vpliv okoljskih dejavnikov na produktivnost dreves, anatomsko strukturo ter posledično lastnosti lesa, (III) oceniti/ovrednotiti adaptivno sposobnost (strategije) bukve in smreke ter (IV) izdelati model odziva dreves spreminjajočim okoljskim razmeram. Za bolj natančno in poglobljeno razumevanje rastnih procesov in prilagoditvenih strategij dreves so potrebni komplementarni znanstveni pristopi (npr. dnedrokronologija, lesno-anatomske raziskave in raziskave nastajanja lesa).

Za doseganje zastavljenih ciljev smo vsebino predlaganega projekta razdelili v štiri delovne sklope (DS). Aktivnosti znotraj DS1 zajemajo tedensko vzorčenje izbranih dreves na dveh rastiščih različnih nadmorskih višin v Sloveniji (Panška reka in Menina planina), pripravo histoloških preparatov ter analize fenologije kambija in meritve ksilemskih in floemskih prirastkov. Na novo pridobljeni podatki bodo dopolnjevali raziskave iz preteklih rastnih sezon. Za boljše razumevanje razmerja med fiziološkimi procesi v kambiju in klimo bomo s transmisijskim elektronskim mikroskopom raziskali sezonske ultrastrukturne spremembe v kambijevih celicah. V sklopu aktivnosti DS2 bomo za različna rastišča izbrana po Sloveniji ter provenience bukve in smreke izdelali kronologije širin branik ter kronologije lesno anatomskih posebnosti (npr. delež vlaken in trahej, površina trahej, gostota trahej, porazdelitev trahej, itd.). Za razumevanje preteklih okoljskih vplivov na debelinsko rast in anatomsko strukturo lesa bomo pridobljene podatke uporabili za dendroklimatološke analize. Za ovrednotenje razlik med proveniencami (v smislu debelinske rasti in lesno-anatomskih posebnosti) bomo vzorce za raziskave odvzeli iz provenienčnega nasada (kjer različne provenience uspevajo pod enakimi pogoji). Pridobljene podatke bomo uporabili za analizo prilagoditvene sposobnosti in plastičnega odziva provenienc. Rezultate DS1 in DS2 bomo uporabili v sklopu DS3, kjer bomo v okviru mednarodnega sodelovanja izdelali modele vpliva okoljskih dejavnikov na priraščanje dreves. Rezultate bomo interpretirali z vidika vpliva prihodnjih klimatskih sprememb na produktivnost slovenskih gozdov ter zgradbo in posledično lastnosti lesa.
Our website uses cookies. A cookie is a small file of letters and numbers that we put on your computer if you agree. These cookies allow us to distinguish you from other users of the website which helps us to provide you with a good experience when you browse our website and allows us to improve our site.
Cancel