Vecna pot 2, 1000 Ljubljana
Phone: +386-1-200 7800
Fax: +386-1-257 3589
e-mail: info@gozdis.si
Where are we?
sl
en
 

Razvoj metodologije za ovrednotenje in kartiranje ekosistemskih storitev gozdov v Sloveniji


Project status:  active
Project Leader: dr. Marko KOVAČ
Department: Oddelek za načrtovanje in monitoring gozdov in krajine
Project group: dr. Andreja Ferreira, dr. Anže Japelj, mag. Špela Planinšek, dr. Mitja Skudnik in Liza Stančič (GIS) ter prof. dr. Andrej Bončina in dr. Tina Simončič iz Oddelka za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire (BF)
Partners:Trajnostno in optimalno zagotavljanje ekosistemskih storitev postaja prednostna naloga gospodarjenja z gozdovi. Da bi lahko zagotovili optimalno količino in kakovost ekosistemskih storitev, moramo imeti dovolj znanja in podatkov o potencialih gozdnega ekosistema za zagotavljane ekosistemskih storitev in o potrebah deležnikov koliko in kje naj se storitve zagotavljajo.

Vrednotenje ekosistemskih storitev gozdov in njihovo kartiranje predstavlja inovativen pristop opredeljevanja kapacitete gozdov, da izpolnjujejo različne potrebe družbe in določanja prioritet upravljanja z gozdovi v sodelovanju z različnimi skupinami deležnikov. Tak pristop je lahko nadgradnja trenutnega sistema funkcij gozdov, saj dodaja nove vidike trajnostnega gospodarjenja z gozdovi. Pridobiva tudi dodatne informacije o ekološki kapaciteti gozda in željah družbe po različnih učinkih gozdov.

Projekt je razdeljen v tri delovne svežnje:
 • Funkcije in ekosistemske storitve gozdov (pregled in kritična presoja metod za določanje in kartiranje funkcij gozdov, za ovrednotenje in kartiranje ekosistemskih storitev, za ekonomsko vrednotenje ekosistemskih storitev in vzpostavitev okoljskih ekonomskih računov).
 • Zasnova in testiranje metode ovrednotenja in kartiranja ekosistemskih storitev gozdov (pregled razpoložljivosti podatkov ter razvoj in testiranje metode za ovrednotenje in kartiranje ekosistemskih storitev gozdov na nekaj območjih v Sloveniji).
 •  
 • Sodelovanje z deležniki in prenos znanja (zbiranje potreb in mnenj deležnikov prek delavnic in anket).
Kaj so ekosistemske storitve?

So neposredne ali posredne koristi, ki jih družbi nudijo ekosistemi (npr. gozdovi, kmetijske površine, vodna telesa). Pomembnost ekosistemskih storitev je prepoznana predvsem v nadnacionalnih strateških dokumentih. Trenutna zakonodaja (Zakon o gozdovih 1993, ..., 2014) in Nacionalni gozdni program (ReNGP 2007) ne omenjata ekosistemskih storitev gozdov, vendar pod pojmom funkcije gozda opredeljujeta pozitivne ekološke, gospodarske in socialne pomene gozdov.

Ekosistemski pristop je strategija za integrirano upravljanje s krajino, vodami in biotskimi viri, ki krepiohranjanje in pravično trajnostno rabo. Tak pristop pomaga pri uravnoteženju treh ciljev ohranjanja okolja: ohranjanje, trajnostna raba, ter pošteno in pravično delitev koristi od rabe genetskih virov (Konvencija o biološki raznovrstnosti, 1992).

Projektna skupina:

Raziskovalci iz Gozdarskega inštituta Slovenije in Oddelka za gozdarstvo in obnovljive vire Biotehniške fakultete, ob sodelovanju Zavoda za gozdove Slovenije ter lastnikov gozdov. V posamezne aktivnosti so se vključevale tudi druge raziskovalne ali izobraževalne ustanove v Sloveniji in tujini, kot je npr. prof. dr. Donald G. Hodges iz Univerze v Tennesseeju.

Cilji projekta so razvojni:

 • primerjava sedanje metode ovrednotenja funkcij gozdov z metodologijo določanja ekosistemskih storitev,
 • ekonomsko vrednotenje ekosistemskih storitev,
 • analize mnenj različnih deležnikov in javni pomen ekosistemskih storitev,
 • priprava predloga uresničevanja sistema ekosistemskih storitev gozdov v Sloveniji,
 • priprava predloga vzpostavitve sistema okoljskih nacionalnih računov.

Najpomembnejši dosežki in dogodki:

 • delavnice s strokovnjaki, ki določanje in kartiranje funkcij gozdov izvajajo v praksi
 • delavnica s strokovnjaki, ki določanje in vrednotenje ekosistemskih storitev želijo izvajati v praksi
 • opravljenih 800 javnomnenjskih anket o možnostih vzpostavitve sistema ekosistemskih storitev gozda v Sloveniji
 • pripravljen koncept uresničevanja sistema ekosistemskih storitev v Sloveniji

Rezultati projekta:

Dostopni bodo po zaključku projekta.
Our website uses cookies. A cookie is a small file of letters and numbers that we put on your computer if you agree. These cookies allow us to distinguish you from other users of the website which helps us to provide you with a good experience when you browse our website and allows us to improve our site.
Cancel