Vecna pot 2, 1000 Ljubljana
Phone: +386-1-200 7800
Fax: +386-1-257 3589
e-mail: info@gozdis.si
Where are we?
sl
en
 

Razvoj kazalcev in metodologije spremljanja ponudbe gozdarskih storitev


Project status:  active
Project Leader: Razvoj kazalcev in metodologije spremljanja ponudbe gozdarskih storitevNike Krajnc
Department: Oddelek za gozdno tehniko in ekonomiko
Project group: Člani Oddelka za gozdno tehniko in ekonomiko
Partners: Gozdarski inštitut Slovenije (vodilni partner)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire

Projekt Razvoj kazalcev in metodologije spremljanja ponudbe gozdarskih storitev (V4-1812) poteka v okviru Ciljnega raziskovalnega programa »Zagotovimo si hrano za jutri«, ki ga sofinancirata Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS.

S potekom koncesij za gospodarjenje v državnih gozdovih se je pod vplivom novih tržnih zakonitosti, ki jih je uvedel Zakon o gospodarjenju z gozdovi v lasti Republike Slovenije (ZGGLRS, 2016), število, struktura in organiziranost gozdarskih podjetij spremenila. Na omenjenem področju je zato ključna presoja obstoječih podatkovnih virov, ki bo podlaga za oblikovanje novih politik, ukrepanje ob velikopovršinskih motnjah, zmanjševanje obsega sive ekonomije ter približevanje še večji profesionalizaciji del v gozdarstvu. Predvidevamo, da se bo trg gozdarskih storitev v prihodnosti še razvijal in širil, kar zahteva prenovo sistema spremljanja stanja in prilagoditve v politikah spodbud in podpor.

Glavni cilj projekta


Povečanje konkurenčnosti gozdarskega sektorja z izboljšanjem načina spremljanja stanja na področju izvajanja del v gozdovih ter vrednotenja ukrepov programa razvoja podeželja (PRP). Do cilja bomo prišli s pomočjo temeljite analize stanja na področju izvajanja del v gozdovih, analize izvedenih ukrepov PRP (2007-2013) in razvoja izboljšane metodologije vrednotenja ukrepov ter izboljšanega sistema spremljanja stanja.

Glavni rezultat projekta


Predlogi za izboljšave obstoječega sistema spremljanja stanja in predlogi za spremljanje učinkov ukrepov PRP v prihodnosti. Pomembni rezultati projekta, ki so neposredno vezani na uresničevanje glavnega cilja projekta, so:

  • pregled obstoječih podatkov (DS2), analiza stanja na področju izvajanja del v gozdovih (DS3) in analiza ukrepov PRP (DS4) na omenjenem področju,
  • zbiranje in analiza dodatnih informacij (izvedba anket v okviru DS2, DS3 in DS4) ter
  • predlog izboljšav pri zbiranju podatkov (DS2 in DS3) ter predlog ukrepov in kazalnikov za spremljanje ukrepov PRP (DS4).
Our website uses cookies. A cookie is a small file of letters and numbers that we put on your computer if you agree. These cookies allow us to distinguish you from other users of the website which helps us to provide you with a good experience when you browse our website and allows us to improve our site.
Cancel