Vecna pot 2, 1000 Ljubljana
Phone: +386-1-200 7800
Fax: +386-1-257 3589
e-mail: info@gozdis.si
Where are we?
sl
en
 

Po znanje in izročilo prednikov v notranjske gozdove


Project status:  active
Project Leader:
Department:
Project group: mag. Špela Planinšek, dr. Peter Železnik, dr. Urša Vilhar, Erika Kozamernik, dr. Katarina Flajšman, sodelavci ekipe Gozd Eksperimentov
Partners: VP: Zavod za ohranjanje naravne in kulturne dediščine, Jezerski hram www.jezerski-hram.si
P2: Gozdarski inštitut Slovenije
P3: Občina Bloke www.bloke.si
P4: Društvo dolomitne lutke https://raziskovalni-turizem.si/Pestre gozdne združbe in različne drevesne vrste so predstavljale izziv notranjskemu človeku pri vsakdanjih dejavnostih. Les ni predstavljal le surovine za ogrevanje v dolgih mrzlih zimah na planotah Notranjske, ampak tudi osnovno surovino za izdelavo uporabnih pripomočkov za lažje življenje na podeželju na vseh področjih (pripomočki za gospodinjstvo, kmečko orodje, preživljanje prostega časa,….), trženje le teh in s tem dodatno možnost zaslužka.

Dandanes ima gozd v vsakdanjem življenju posameznika drugačno veljavo kot pred 100 leti.

Osnovni princip, znanja ter vrednote pa so ostale in v današnjem prehitrem in prepovršnem svetu nudijo dobre osnove za učenje in življenje z naravo, razvoj podeželskega okolja.

S projektom želimo preko analize vzpostaviti bazo znanja uporabe lesa na Notranjskem. Po metodi SAZU bomo s pomočjo starejših lokalnih prebivalcev in mojstrov opisali tehnike in veščine izdelave lesenih izdelkov, katerih temeljna surovina je notranjski les. Nadalje bomo znanja izdelave prenesli na ciljne skupine, jih motivirali za izdelavo lesenih izdelkov z novo uporabno vrednostjo ter jih vključili v nove turistične produkte. Pripravili bomo interaktivno razstavo »Notranjski gozdovi«, kjer bomo predstavili zgodovino notranjskih gozdov, drevesne vrste, živalstvo ter uporabnost lesa nekoč in danes.

Z aktivnostmi gozdne pedagogike bomo s strokovnim partnerjem Gozdarskim inštitutom Slovenije, oblikovali in pripravili izobraževalne programe za različne ciljne skupine preko t. i. »učilnic v gozdu« na območju 3 občin Cerknica, Bloke, Loška dolina, ter izvedli usposabljanje za lokalne interpretatorje/vodnike in pedagoške delavce notranjskih osnovnih šol. Na izbranih lokacijah v gozdnem prostoru bomo oblikovali in pilotno izvedli pol-dnevne programe, namenjene vzgoji in izobraževanju o pomembnosti gozdov za nas in zanamce (s posebnim modulom Izobraževanje in vzgoja za trajnosti razvoj družbe). Aktivnosti in rezultate bomo povezali v nov doživljajski trajnostni produkt spoznavanja Notranjske, ki ga bomo povezali z obstoječimi storitvami, ki že vključujejo vsebine narave in gozda.

Slika 1: Prvi sestanek partnerjev je potekal preko e-povezave, a vsi upamo, da se čimprej srečamo v gozdu!

Pomembnejše aktivnosti projekta:

Vzpostavitev baze znanja, dogodki za lokalne prebivalce
Izvedba raziskave o uporabi lesa na Notranjskem z namenom, da se preko izvedbe raziskave identificirajo nosilci izročila. Tematsko se raziskava osredotoča na uporabo lesa, domačih/notranjskih lesnih vrst, v vsakdanjiku notranjskega človeka na različnih področjih življenja. Izvedeni raziskavi sledi dokumentacija tehnik in veščin izdelave lesenih izdelkov na Notranjskem in vzpostavitev javno dostopne baze znanja uporaba lesa na Notranjskem.

Vzpostavitev učilnic v gozdu, usposabljanje in izobraževanje
Organizacija in izvedba izobraževanja in usposabljanja skupine notranjskih interpretatorjev za izvajanje novih storitev po metodi gozdne pedagogike. Izobraževanje in usposabljanje izvaja Gozdarski inštitut Slovenije – izvaja se prenos znanj s strani strokovnih institucij na lokalno, podeželsko okolje območja Las Notranjska. Vzpostavijo se nove storitve »učilnice v gozdu« z opredeljenim pedagoško-andragoškim izobraževalnim programom. V sodelovanju s strokovnim partnerjem se pripravi interaktivna razstava Notranjski gozdovi, kjer se predstavijo domače lesne vrste in živalstvo v gozdu.

Oblikovanje novega produkta, mreženje
Oblikovanje in pilotna izvedba novega produkta Po znanje in izročilo prednikov v notranjske gozdove.

Povezave:

https://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_sl
https://www.program-podezelja.si/sl/

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje.
Our website uses cookies. A cookie is a small file of letters and numbers that we put on your computer if you agree. These cookies allow us to distinguish you from other users of the website which helps us to provide you with a good experience when you browse our website and allows us to improve our site.
Cancel