Vecna pot 2, 1000 Ljubljana
Phone: +386-1-200 7800
Fax: +386-1-257 3589
e-mail: info@gozdis.si
Where are we?
sl
en
 

Ocena sistema ohranjanja gozdnih genskih virov in stanja gozdnega semenarstva v povezavi z novimi sistemi vzgoje gozdnega drevja


Project status:  completed
Project Leader: prof. dr. Hojka Kraigher
Department: Oddelek za gozdno fiziologijo in genetiko
Project group:

29875

 

Bajc Marko

14869

Dr.

Božič Gregor

11958

Dr.

Brus Robert

15493

Dr.

Čater Matjaž

15492

Dr.

Ferreira Andreja

37939

 

Finžgar Domen

21242

Dr.

Grebenc Tine

28855

 

Hrenko Melita

26070

Dr.

Jarni Kristjan

33222

Dr.

Kavčič Andreja

07127

Dr.

Kraigher Hojka

20842

Dr.

Marinšek Aleksander

28590

Dr.

Skudnik Mitja

38188

Dr.

Unuk Tina

24343

Dr.

Westergren Marjana

28401

Dr.

Železnik Peter

Partners: Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire, Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani (vodja prof. dr. Robert Brus)

Ocena sistema ohranjanja gozdnih genskih virov in stanja gozdnega semenarstva v povezavi z novimi sistemi vzgoje gozdnega drevja (CRP V4-1616)
 
Trajanje: 1.10.2016 - 30.09.2019
Vodja projekta: prof. dr. Hojka Kraigher, Gozdarski inštitut Slovenije
Vodja iz soizvajalske organizacije: prof. dr. Robert Brus, Oddelek za gozdarstvo in obnovljive vire, Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani
Vsebinski spremljevalec: dr. Ana Jurše, MKGP
 
Cilji projekta so:
 
    i) analizirati biologijo vrst gozdnega drevja, vključno z manjšinskimi, marginalnimi in tujerodnimi vrstami, ter njihovim pojavljanjem in primernostjo za uporabo v Sloveniji;
    ii) analizirati genetsko pestrost izbora provenienc gozdnega drevja in vmesne analize rezultatov genetskega monitoringa populacij gozdnega drevja;
    iii) razviti protokole pridobivanja, dodelave, shranjevanja, testiranja in uporabe GRM za izbrane vrste ter jih objaviti v posodobljeni izdaji Semenarskega praktikuma; pripraviti stroškovne analize in analize učinkov prilagojenih ukrepov obnove s sadnjo in setvijo z genetsko pestrim GRM izbranih vrst gozdnega drevja, analizirati različne tehnike sadnje in manipulacije sadik  gozdnega drevja, vzgojenih v posodah;
     iv) razviti prilagojene ukrepe nege in naravne obnove za izbrane gozdne tipe in drevesne vrste;
    v) pripraviti strokovne osnove in jih predstaviti ključnim deležnikom za razvoj sistemske podpore gozdnemu semenarstvu, ki bo omogočala kakovostno oskrbo z GRM za potrebe obnove gozdov, ter opredeliti ukrepe za prenos znanja in pobud za revitalizacijo gozdnega semenarstva in drevesničarstva.
 
Triletni projekt bo potekal v okviru šestih vsebinsko zaokroženih delovnih skupin, v katerih bodo formalno sodelovali raziskovalci Gozdarskega inštituta Slovenije in Oddelka za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani, kot zunanji eksperti pa sodelavci Zavoda za gozdove Slovenije, izvajalci del, predvsem gozdni semenarji in drevesničarji iz področja RS ter sosednjih držav, ter sodelavci ministrstva, pristojnega za gozdarstvo (MKGP) in evropskih programov in projektov.
Our website uses cookies. A cookie is a small file of letters and numbers that we put on your computer if you agree. These cookies allow us to distinguish you from other users of the website which helps us to provide you with a good experience when you browse our website and allows us to improve our site.
Cancel