Vecna pot 2, 1000 Ljubljana
Phone: +386-1-200 7800
Fax: +386-1-257 3589
e-mail: info@gozdis.si
Where are we?
sl
en
 

LIFE ARTEMIS - AWARENESS RAISING, TRAINING AND MEASURES ON INVASIVE ALIEN SPECIES IN FORESTS


Project status:  active
Project Leader: Maarten de Groot
Department: Department of forest protection
Project group: dr. Maarten de Groot
prof. dr. Dušan Jurc
dr. Lado Kutnar
dr. Nikica Ogris
dr. Andreja Kavčič
dr. Barbara Piškur
dr. Aleksander Marinšek
dr. Klemen Eler
dr. Anže Japelj
dr. Nike Krajnc
mag. Mitja Piškur
Matevž Triplat
Špela Ščap
Špela Jagodic
Adrijana Trekman
dr. Andrej Verlič
Partners: The Institute of Republic Slovenia for nature conservation
The Slovenia Forest Service
The Institute Symbiosis
tujerodne-vrste.info
Namen projekta LIFE ARTEMIS je prispevati k zmanjšanju škodljivih vplivov invazivnih tujerodnih vrst na biotsko raznovrstnost, kar bomo dosegli s povečano osveščenostjo javnosti in z vzpostavitvijo učinkovitega sistema za zgodnje obveščanje in hitro odzivanje na pojav invazivnih tujerodnih vrst v gozdu.

Cilji, ki jih želimo doseči, so:
­- povečati osveščenost splošne javnosti ter predvsem zasebnih lastnikov gozdov o škodi, ki jo v gozdovih povzročajo invazivne tujerodne vrste;
-­ vzpostaviti učinkovit nacionalni okvir za zgodnje obveščanje in hiter odziv na pojav tujerodnih vrst v gozdu;
­- na državni ravni izboljšati zmogljivost za zgodnje odkrivanje tujerodnih vrst v gozdu z vključitvijo in izobraževanjem strokovnjakov in prostovoljcev.

Načrtovane aktivnosti v projektu:
­- osveščanje splošne javnosti s pomočjo potujoče razstave, izobraževalnega filma, kampanje na potniških vlakih, brošur, predavanj, predstavitev na sejmih Narava zdravje in AGRA, vodenih pohodov po mestih, objav v medijih;
­- vključitev prostovoljcev v popis in odstranjevanje invazivnih tujerodnih vrst na pilotnem območju Krajinskega parka Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib;
­- osveščanje lastnikov gozdov o problematiki invazivne tujerodne glive javorov rak in poziv k odstranjevanju prizadetih dreves z namenom zajezitve širjenja bolezni;
­- organizacija delavnic in izobraževanj za lastnike gozdov, strokovnjake in prostovoljce z namenom vključitve v program zgodnjega obveščanja in hitrega odziva na pojav invazivnih tujerodnih vrst v gozdovih;
­- vzpostavitev informacijskega sistema za zbiranje podatkov in izmenjavo informacij o invazivnih tujerodnih vrstah v Sloveniji; to bo najobsežnejša tovrstna baza podatkov v Sloveniji, podatki pa bodo dostopni tudi ostalim državam članicam EU preko podpornega informacijskega sistema, ki ga razvija Evropska komisija;
­- organizacija tedna popisovanja tujerodnih vrst za osnovne in srednje šole;
­- izmenjava informacij ter predstavitev rešitev in mehanizmov, oblikovanih v času projekta, nosilcem odločanja in tujim institucijam, zadolženim za reševanje problematike invazivnih tujerodnih vrst.

Projekt bo prispeval k uresničevanju Strategije EU za biotsko raznovrstnost do leta 2020, katere cilj je med drugim prepoznavanje ITV in njihove poti vnosa, kontrola ali trajna odstranitev ter nadzorovanje poti vnosa s ciljem preprečitve vnosa novih invazivnih vrst. Aktivnosti v projektu LIFE ARTEMIS bodo v veliki meri pripomogle tudi k izvajanju določb Uredbe EU o preprečevanju in obvladovanju vnosa in širjenja invazivnih tujerodnih vrst (1143/2014/EU).
Our website uses cookies. A cookie is a small file of letters and numbers that we put on your computer if you agree. These cookies allow us to distinguish you from other users of the website which helps us to provide you with a good experience when you browse our website and allows us to improve our site.
Cancel