Vecna pot 2, 1000 Ljubljana
Phone: +386-1-200 7800
Fax: +386-1-257 3589
e-mail: info@gozdis.si
Where are we?
sl
en
 

Indicators for monitoring the National forest programme and sustainable forest management in the Republic of Slovenia


Project status:  active
Project Leader:
Department: Oddelek za načrtovanje in monitoring gozdov in krajine
Project group:
Partners: Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta

Spremljanje trajnosti gospodarjenja z gozdovi (TGG) postaja vzlic naraščajočim družbenim pritiskom na okolje eno ključnih orodij ohranjanja gozdov in zagotavljanja storitev, ki jih nudijo. Niz različnih mednarodnih političnih zavez in akcijskih procesov je nastal ravno zaradi vedno pomembnejših groženj trajnosti gozdov in gozdarstva – UN/ECE Konvencija o daljinskem onesnaževanju zraka na velike razdalje in proces Ministrske konference o varstvu gozdov v Evropi (MCPFE) v evropskem okviru, ter Okvirna konferenca ZN o klimatskih spremembah, Načela o gozdovih (Forest Principles) in Agenda 21 na globalni ravni. Ravno slednja dokumenta sta izpostavila pomen trajnostnega gospodarjenja z gozdovi, skoraj hkrati pa je v procesu MCPFE Helsinška resolucija H1 (1993) predstavila usmeritve TGG, Lizbonska resolucija L2 (1998) pa utemeljila vse-evropski niz kazalnikov TGG.

Nacionalni gozdni program (NGP) naj bi bil načelna implementacija sistema spremljanja TGG v okviru države in Slovenija je tovrsten dokument sprejela l. 1996 (Program razvoja gozdov v Sloveniji, Ur.l. RS št. 14/96) in ga posodobila desetletje kasneje, l. 2007 (Resolucija o nacionalnem gozdnem programu Ur.l. RS št. 111/07; ReNGP). NGP mora nastati kot širši konsenz o strateških usmeritvah za upravljanje z gozdovi, ki se uresničujejo z izvajanjem gozdnogospodarskih načrtov. Praktično se TGG spremlja s kazalniki, pri tem pa je nekaj ključnih težav. Kazalniki NGP niso celovito usklajeni z mednarodnim okvirom TGG, se podvajajo, niso vedno konsistentno opredeljeni in pogosto so protokoli za njihovo oceno pomanjkljivi.

Projekt Indikatorji za spremljanje nacionalnega programa gozdov in trajnostnega gospodarjenja z gozdovi v Republiki Sloveniji bo skušal te težave odpraviti, in sicer z doseganjem ciljev:

1. Preučitev razlik med kriteriji in kazalci TGG ter cilji, (usmeritvami) in kazalci v ReNGP,
2. Priprava usklajenega predloga kazalcev za hkratno spremljanje TGG in področij in ciljev NGP,
3. Nadgradnja pod 2) definiranih kazalcev s specifičnimi (nacionalnimi) kazalci za potrebe spremljanja nacionalnih posebnosti/prioritet NGP,
4. Oblikovanje metod za določanje ali objektivni izračun ciljnih vrednosti za kazalce z naslova
Helsinških kriterijev C1, C2, C3 delno, C4 in C5 in predlog izboljšanja metod za kazalce skupine C6 (in posamezne in prejšnjih) ter predlog poročanja,
5. Izdelava analize vrzeli za določitev razkoraka med potrebami po podatkih za poročanja o TGG in NGP ter razpoložljivimi podatki,
6. Oblikovanje predloga participativnega procesa v okviru katerega bi sedanjo ReNGP razvili v proces, v katerem bi oblikovali NGP in bi se NGP kot proces začel praktično izvajati.
Our website uses cookies. A cookie is a small file of letters and numbers that we put on your computer if you agree. These cookies allow us to distinguish you from other users of the website which helps us to provide you with a good experience when you browse our website and allows us to improve our site.
Cancel