Vecna pot 2, 1000 Ljubljana
Phone: +386-1-200 7800
Fax: +386-1-257 3589
e-mail: info@gozdis.si
Where are we?
sl
en
 

Forests in women ‘s hands


Project status:  active
Project Leader: dr. Nike Krajnc
Department: Oddelek za gozdno tehniko in ekonomiko
Project group:
Partners:


Na Gozdarskem inštitutu Slovenije smo pričeli z mednarodnim projektom »Gozdovi v ženskih rokah« Fem4Forest (Forests in Women's Hands). Projekt je financiran v sklopu programa Interreg Danube Transnational Programme. V projekt je vključenih 14 partnerjev iz 10 držav (Slovenija, Hrvaška, Avstrija, Nemčija, Bosna in Hercegovina, Srbija, Romunija, Češka, Bolgarija, Ukrajina). Vodilni partner projekta je Gozdarski inštitut Slovenije, vodja projekta pa dr. Nike Krajnc.

V projektu Fem4Forest bomo osvetlili različne vloge žensk v gozdarstvu in širše v gozdno lesnih verigah. Raziskovali bomo različne možnosti bolj aktivnega vključevanja žensk tako v samo gospodarjenje z gozdovi kot tudi na trg dela in v različne nivoje odločanja. Z vrsto pilotnih projektov na območju Podonavja želimo s prenosom idej in primerov dobre prakse predstaviti različne možnosti bolj aktivne vloge žensk.
Glavni cilj projekta je okrepitev gozdarskega sektorja na območju Podonavja na lokalnem, regionalnem in mednarodnem nivoju s pomočjo večjega vključevanja žensk. Projekt ponuja nov in inovativen pristop pri izobraževanju in mentorstvu, ki bo omogočil bolj dejavno vlogo žensk v gozdarskem sektorju.

S primerjalno študijo in z izbiro primerov dobrih praks bomo v sodelujočih državah predstavili razne možnosti zaposlovanja žensk v gozdarstvu. Posebno ciljno skupino v projektu prestavljajo lastnice gozdov, delež le teh narašča, v večini držav pa so neorganizirane in pogosto tudi manj aktivne. Tako bo razvit model Fem4Forest (akcijski načrt, ki temelji na povpraševanju, kampanja za ozaveščanje, mentorstvo in program usposabljanja) za integracijo žensk. Z naslavljanjem problematike mladih in dolgotrajno brezposelnih žensk na podeželju bomo dolgoročno prispevali tudi k višji stopnji zaposlenosti v območju Podonavja.

V slovenskem gozdarstvu zasedajo ženske tudi pomembna delovna mesta, skoraj polovica lastnikov gozdov je žensk in tudi delež gozdark se povečuje. Klub temu pa nimamo društva, ki bi povezovalo ali lastnice gozdov ali gozdarke. V okviru projekta želimo narediti vlogo žensk v gozdarstvu v Sloveniji vidnejše, ponuditi nove možnosti, pokazati primere dobre prakse in v kolikor bo interes, tudi organizirati različne oblike združevanja, izobraževanja in mentorstva.

Naslov: Gozdovi v ženskih rokah - Forests in women ‘s hands
Akronim: Fem4Forest
Številka projekta: DTP3-500-1.2 Fem4Forest
Začetek: 1.07.2020 Zaključek: 31.12.2022
Skupni proračun projekta: 1.6 milijona € (od tega 1,1 milijon € ERDF sredstev)
Partnerstvo: 14 partnerjev, iz 10 držav (7 ERDF, 2 IPA, 1 ENI-UA)
Vodilni partner: Gozdarski inštitut Slovenije
Our website uses cookies. A cookie is a small file of letters and numbers that we put on your computer if you agree. These cookies allow us to distinguish you from other users of the website which helps us to provide you with a good experience when you browse our website and allows us to improve our site.
Cancel