Vecna pot 2, 1000 Ljubljana
Phone: +386-1-200 7800
Fax: +386-1-257 3589
e-mail: info@gozdis.si
Where are we?
sl
en
 

FORESDA - Forest-based cross-sectoral value chains fostering innovation and competitiveness in the Danube region


Project status:  active
Project Leader: doc. dr. Jožica Gričar
Department:
Project group: doc. dr. Jožica Gričar
doc. dr. Boštjan Lesar
dr. Polona Hafner
Polona Vukovič
Partners: Nemčija, Avstrija, Madžarska, Hrvaška, Romunija, Bolgarija, Srbija, Bosna in Hercegovina, Slovenija.

Gozdno-lesna industrija v Podonavski regiji ima velik potencial, da postane gonilna sila trajnostnega in konkurenčnega biogospodarstva. Vendar pa je na makro-regionalni ravni konkurenčnost gozdno–lesarskega sektorja precej oslabljena zaradi pomanjkanja znanja, nizke stopnje internacionalizacije malih in srednjih podjetij, nezadostnega čezmejnega usklajevanja med grozdi in institucijami, zaradi težav pri trženju raziskovalnih rezultatov ter pomanjkanja kulture inovativnosti, kar je značilno zlasti za jugovzhodne regije.
Gozdno-lesna industrija je prizadeta tudi zaradi podnebnih sprememb, konkurence za lesne vire, spreminjajočih se življenjskih navad, vse večje zahtevnosti proizvodnih procesov in pomanjkanja kvalificirane delovne sile.

V tem okviru je glavni cilj projekta FORESDA podpreti preoblikovanje tradicionalne gozdno-lesne industrije v trajnostno proizvodnjo z inovativnim medsektorskim in transnacionalnim pristopom:
 • Razvoj in podpora mrež medsektorskega sodelovanja in inovacijskih projektov kot generatorjev novih idej;
 • Izvajanje medsektorskih pilotnih inovativnnih okolij kot fizičnih in virtualnih prostorov sodelovanja;
 • Vzpostavitev potrebnih podpornih kapacitet v obliki grozdov, posrednikov, raziskovalnih organizacij in oblikovalci politike.
Glavni pričakovani rezultati projekta so:
 • Povečati učinkovitost skupnih raziskovalnih in inovacijskih dejavnosti. Te bodo vodile k nastanku novih medsektorskih vrednostnih verig, predvsem na področjih pametne in trajnostne gradnje ter izdelave pohištva, inovativnih bioizdelkov in materialov ter večje energetske učinkovitosti;
 • Nadgraditi možnosti upravljanja z inovacijami v relevantnih posredniških organizacijah, kot so npr. grozdi;
 • Vzpostavitev trajnega transnacionalnega pristopa in strategije za razvoj gozdno-lesnega sektorja.

Pričakovani rezultati projekta bodo prispevali dragocene informacije za oblikovalce politik na regionalni, nacionalni in evropski ravni.


Organiziranost projekta

Projekt je organizacijsko razdeljen na šest delovnih sklopov (DS):
 • DS1: Projektno vodenje
 • DS2: Diseminacija
 • DS3: Transnacionalne strategije
 • DS4: Pilotna okolja
 • DS5: Nove vrednostne verige
 • DS6: Mreženje in krepitev kapacitet

Sestava projektne skupine

V projekt je vključenih devet držav (Nemčija, Avstrija, Madžarska, Hrvaška, Romunija, Bolgarija, Srbija, Bosna in Hercegovina, Slovenija) z velikim in doslej neizkoriščenim potencialom za medsektorsko sodelovanje v Podonavju.

Kontakt

doc. dr. Jožica Gričar
Gozdarski inštitut Slovenije
Večna pot 2
SI-1000 Ljubljana, Slovenija
Tel.: 01 200 78 53
e-mail: jozica.gricar@gozdis.si

O spletni strani

Urejanje in oblikovanje: Iztok Sinjur
Vsebinska zasnova: Polona Hafner in Jožica Gričar
Our website uses cookies. A cookie is a small file of letters and numbers that we put on your computer if you agree. These cookies allow us to distinguish you from other users of the website which helps us to provide you with a good experience when you browse our website and allows us to improve our site.
Cancel