Vecna pot 2, 1000 Ljubljana
Phone: +386-1-200 7800
Fax: +386-1-257 3589
e-mail: info@gozdis.si
Where are we?
sl
en
 

Distributed, Integrated and Harmonised Forest Information for Bioeconomy Outlooks


Project status:  completed
Project Leader: Marko Kovač
Department: Department for Forest and Landscape Planning and Monitoring
Project group: Mitja Skudnik, Nataša Milenkovič, Marko Kovač
Partners:

Vodilni partner: LUKE – Finska in 32 partnerjev (BFW, JR, IIASA, …., GIS, …., WSL, UNFU, FR)


DIABOLO se ukvarja z evropskimi socialnimi, ekološkimi in ekonomskimi izzivi.

Povečanje potreb po gozdnih virih bo narekovalo nove gozdarski sorodne politike v vseh sektorjih. Te politike zahtevajo relevantne, harmonizirane, izčrpne, zanesljive in sveže informacije. Kot odgovor na te izzive, združuje projekt DIABOLO 33 partnerjev iz znanstvenih institucij iz 25 držav in vključuje eksperte s področij politik in njihovih analiz, gozdnih inventur in modeliranja sestojev, ki imajo povezave z evropskimi in nacionalnimi političnimi institucijami in z mrežami deležnikov.

 

DIABOLO si prizadeva:

i) utrditi metodološki okvir za bolj točne, harmonizirane in sveže informacije iz gozdnih inventur in sistemov monitoringov, potrebne za EU informacijske sisteme (SEIS, EFDAC), 

 

ii) podpirati razvoj EU politik in mednarodnih procesov, temelječih na konsistentnih informacijah o gozdu,

 

iii) izdelati inovativne pristope za rabo terenskih podatkov in evropskih vesoljskih aplikacij za opazovanje Zemlje in satelitskih pozicijskih sistemov,

 

Specifični cilji DIABOLA so:

 

- prepoznavanje zahtev in vrzeli glede posredovanja informacij o gozdu za različne politične ravni (WP1),

- razvoj novih modelov za produkcijo širše evropskih harmoniziranih informacij o gozdu, temelječih na nacionalnih gozdnih inventurah (NGI) in visoko resolucijskih podatkih daljinskega zaznavanja in produkcija večnamenskih sistemov za zagotavljanje ažurnih ocen o stanju gozdnih ekosistemov (WP2),

- analiziranje NGI in izboljšanje razpoložljivosti in kakovosti informacij o gozdu & razvijanje kombiniranih rab podatkov NGI in vesoljskih zemeljskih opazovanj s ciljem izboljšanje metod za posredovanje indikatorjev o gozdnih prostorskih vzorcih in njihovh spremembah (WP3),

- izboljšava sistemov monitoringov za opazovanje motenj v gozdovih na regionalni, nacionalni in evropski ravni z uporabo novih evropskih satelitskih podatkov, ki zagotavljajo informacije o motnjah v gozdovih v skoraj (hitra frekvenca obhodov) realnem času (WP4),

- poglobitev razumevanje glede trajnostnega zagotavljanja biomase in uravnoteženosti med zagotavljanjem biomase ter drugimi ekosistemskimi dobrinami in storitvami na osnovi evropskega gozdarskega dinamičnega modela (EFDM) in globalnega modela tržnega ravnotežja (GLOBIOM) (WP5),   

- povečanje vpliva na rezultate projekta z razširjanjem rezultatov preko panelov za končne uporabnike v okviru posebnih delovnih sklopov, regionalnih delavnic in mednarodne svetovalne skupine (WP6), 

 

rešitve projekta DIABOLO naj se razširja, rabi in diskutira,  

interdisciplinarno znanje v DIABOLU omogoča ustvarjanje edinstvenih rešitev; povezovanje terenskih podatkov NGI z visoko resolucijskimi platformami za daljinsko pridobivanje podatkov bo omogočilo dejanski preboj na področju globalnega monitoringa gozdov,

- bolj učinkovito povezovanje med znanostjo in politiko (WP1),

- harmonizirani rezultati temelječi na tehnikah in metodah, ki se izmenjujejo znotraj združenja ENFIN (WP2),

- širši pomen NGI (WP3),

- izboljšana razpoložljivost podatkov o motnjah v gozdovih (WP4),

- boljše razumevanje konkurenčnosti med različnimi gozdnimi rabami (WP5),

 

WP6 DISEMINACIJA

 

WP1 inovacija: podpora gozdarski politiki – razvoj multi-disciplinarnih strategij za izboljševanje izmenjave informacij o gozdovih med znanostjo, politiko in menedžmentom,

WP2 inovacija: harmonizacija ocen lesne zaloge, biomase in ogljika in stanja gozda na osnovi terenskih in visokoresolucijskih podatkov daljinskega zaznavanja,

WP3 inovacija: novi indikatorji za oceno biodiverzitete in ohranitvenega statusa različnih gozdnih ekosistemov, produkcije negozdnih virov, dovzetnosti sestojev za vetrolome, rekreativne aktivnosti in rizike gozdnih požarov,

WP4 inovacija: velik napredek v kontinuiranem monitoringu motenj v gozdovih, omogočen z visoko resolucijskimi (časovni in prostorski vidik) satelitskimi podatki in avtomatiziranim produkcijskim procesom,     

WP5 inovacija: analiziranje uravnoteženosti med oskrbo z lesom in ostalimi ekosistemskimi storitvami s povezovanjem informacij o omejitvah povezanih s trajnostjo,

 

WP7 menedžment

Our website uses cookies. A cookie is a small file of letters and numbers that we put on your computer if you agree. These cookies allow us to distinguish you from other users of the website which helps us to provide you with a good experience when you browse our website and allows us to improve our site.
Cancel