Vecna pot 2, 1000 Ljubljana
Phone: +386-1-200 7800
Fax: +386-1-257 3589
e-mail: info@gozdis.si
Where are we?
sl
en
 

Development of detection methods for injuries of coniferous trees due to spruce and fir bark beetles and development of forecasting models of spruce and fir bark beetles outbreaks in Slovenia


Project status:  active
Project Leader: dr. Nikica Ogris
Department: Department of Forest Protection
Project group:
Ime in priimek Vloga Organizacija
dr. Nikica Ogris vodja projekta GIS
dr. Andrej Kobler raziskovalec GIS
dr. Maarten De Groot raziskovalec GIS
dr. Mitja Ferlna raziskovalec GIS
dr. Andreja Kavčič raziskovalka GIS
Jure Žlogar strokovno tehnični sodelavec GIS
Špela Jagodic strokovna tehnična sodelavka GIS
prof. dr. Maja Jurc raziskovalka BF
Roman Pavlin raziskovalec BF
dr. Tine Hauptman raziskovalec BF
Danijel Borkovič strokovno tehnični sodelavec BF
dr. Tatjana Veljanovski raziskovalka ZRC SAZU
dr. Žiga Kokalj raziskovalec ZRC SAZU
dr. Luka Zajec raziskovalec RACE KOGO
Marija Kolšek raziskovalka ZGS
dr. Tomaž Šturm raziskovalec ZGS
Partners:
Domača stran projekta: http://www.zdravgozd.si/projekti/podlubniki/


Povzetek projekta

Podlubniki so najpogostejši in najpomembnejši škodljiv dejavnik smreke in jelke v Sloveniji. V letu 2015 je v Sloveniji prišlo do rekordne namnožitve smrekovih podlubnikov, kar je bilo pričakovana posledica žledoloma februarja leta 2014, obstoječih trendov naraščanja in rekordno toplih in suhih poletij. Izkazalo se je, da so ob tako obsežni namnožitvi dosedanje metode spremljanja številčnosti populacije smrekovih lubadarjev zastavljene pavšalno in zato niso zanesljive, ukrepi za uničevanje podlubnikov pa so se izkazali za neučinkovite oziroma neizvedljive.

Začetne znake napada dreves s podlubniki se ugotavlja okularno v okviru javne gozdarske službe, zaradi pregleda ogromnih površin to predstavlja veliko porabo časa. Zaradi velikih površin, težje dostopnih terenov se žarišča podlubnikov odkrijejo prepozno, ko podlubniki že izletijo iz napadenih dreves in nastane gospodarska škoda ter se tako poveča številčnost hroščev kakor tudi napadov dreves, kar vodi v še večjo gospodarsko škodo.

Opisano problematiko v predlaganem projektu delimo na tri sklope: (1) zaznava, spremljanje in nadzor nad sanacijo žarišč podlubnikov s pomočjo metod daljinskega zaznavanja kot so multispektralni posnetki (posnetki satelita in multikopterjev); (2) ocena ogroženosti iglavcev zaradi podlubnikov glede na različne ekološke razmere; (3) izboljšava sistema kratkoročne napovedi namnožitve smrekovih podlubnikov (kontrolne pasti s feromonskimi vabami) z razvojem in validacijo fenološkega modela smrekovih podlubnikov.

V okviru predlaganega projekta bomo uresničili naslednje cilje:
  • preveriti uporabnost multispektralnih posnetkov gozdov za odkrivanje, spremljanje in prikazovanje žarišč podlubnikov ter prognoziranje razvoja žarišč podlubnikov in podajanje možnih ukrepov zoper prenamnožitev podlubnikov na podlagi analize multispektralnih posnetkov;
  • vzpostaviti sistem nadzora nad učinkovitostjo sanacije žarišč pri širjenju podlubnikov s pomočjo multispektralnih posnetkov;
  • izdelati študije uporabe multispektralnih kamer pri ugotavljanju zdravstvenega stanja dreves ter njihova primernost za samostojno uporabo v javni gozdarski službi, vključno s predvidenimi stroški;
  • izdelati algoritme za določanje stopnje ogroženosti posameznih vrst iglavcev zaradi lubadarjev v različnih ekoloških razmerah;
  • razviti in validirati model razvoja smrekovih podlubnikov v Sloveniji ter razvoj sistema za samodejni izračun predvidenega začetka rojenja spomladi in datuma konca razvoja prve generacije, do katerega se spremlja ulov za osmerozobega in šesterozobega smrekovega lubadarja;
  • vzpostaviti sistem obveščanja krajevnih in območnih enot Zavoda za gozdove Slovenije o pričetku rojenja in konca prve generacije osmerozobega in šesterozobega smrekovega lubadarja.
Our website uses cookies. A cookie is a small file of letters and numbers that we put on your computer if you agree. These cookies allow us to distinguish you from other users of the website which helps us to provide you with a good experience when you browse our website and allows us to improve our site.
Cancel