Vecna pot 2, 1000 Ljubljana
Phone: +386-1-200 7800
Fax: +386-1-257 3589
e-mail: info@gozdis.si
Where are we?
sl
en
 

CHEERS – Cultural HEritagE. Risks and Securing activities


Project status:  active
Project Leader: dr. Anže Japelj
Department: Department for Forest and Landscape Planning and Monitoring
Project group: dr. Anže Japelj
dr. Andreja Ferreira
mag. Špela Planinšek
Anže Martin Pintar
Adrijana Trekman
Partners: ITALIJA
FLA-Fondazione Lombardia per l'ambiente (vodilni partner), Università Cattolica del Sacro cuore,
Touring Club Italiano

FRANCIJA
IRSTEA-Institute National de Reserche en Science et Technologies pour l'Environnement et l'Agriculture
BRGM-Bureau de recherches Géologiques et Minères
Entente de Valabre

SLOVENIJA
GIS - Gozdarski inštitut Slovenije
CUDHg Idrija (Center za upravljanje z dediščino živega srebra Idrija)

AVSTRIJA
BFW-Bundesforschungszentrum fuer Wald
AIT-Austrian Institute of Technology GmbH

NEMČIJA
RCC-Rachel Carson Center for Environment and Society - LMU Munich

ŠVICA
SUPSI-Scuola Universitaria Professionale della Svizzera Italiana

Naravne nesreče, ki pestijo alpska območja (skalni podori, plazovi, poplave, potresi,…), in bodo zaradi podnebnih sprememb v prihodnosti najverjetneje še hujše, kulturni dediščini predstavljajo ogromno grožnjo.

Evropska komisija uvršča projekt CHEERS med projekte, ki bodo prispevali k doseganju ciljev evropskega leta kulturne dediščine. V naslednjih treh letih (2018-2021) se bo izvajal v okoljsko ranljivih alpskih regijah, katerih bogata kulturna dediščina je izraz lokalnih identitet. Alpski prostor ponuja vrsto opredmetenih in neopredmetenih sredstev, ki so osnova identitete alpskega prostora in bistveno prispevajo k lokalnemu gospodarstvu.

Namen:


Projekt si bo prizadeval izboljšati zaščito kulturnih virov Alp. V okviru zmanjševanja ranljivosti kulturne dediščine se bo projekt s pomočjo nacionalnih in transnacionalnih orodij ter metod, intervencijskih smernic in državnih shem, spoprijemal s slabo obravnavano temo obvladovanja nesreč in škode zaradi naravnih nesreč.

Cilj:

Aktivnosti, kot so ocene tveganja, zmanjševanje tveganja in obvladovanje nesreč, se osredotočajo na zaščito ljudi in infrastrukture, medtem ko zaščita kulturnih virov še ni bila ustrezno obravnavana. Projekt bo integriral tri strokovna področja: analizo tveganj, upravljanje s kulturno dediščino in organizacijo reševanja in pomoči ob nesrečah.

Povečali bomo podporo lokalnim skupnostim in ozaveščanje o vplivu naravnih nevarnosti na kulturno dediščino ter povečanje možnosti uporabe smernic in ukrepov za zaščito in reševanje kulturne dediščine tudi v Sloveniji (pilotno območje Idrija).

Novice o projektu bomo objavljali tudi na spletni strani Gozdarskega inštituta.
Our website uses cookies. A cookie is a small file of letters and numbers that we put on your computer if you agree. These cookies allow us to distinguish you from other users of the website which helps us to provide you with a good experience when you browse our website and allows us to improve our site.
Cancel